Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
lut24

Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zagadnienie terminu zawierania umów została szczegółowo określona w art. 94 p.z.p.. Waga tych przepisów jest istotna ze względu na związanie stron, wynikiem przeprowadzonego postępowania. Ustawodawca w ust.1 art. 94 p.z.p. określił najwcześniejszy moment, w którym zamawiający może zawrzeć umowę, chyba, że wystąpią szczególne okoliczności wskazane w ust. 2. Termin zawarcia umowy Terminy te zostały uzależnione od zastosowanego trybu...

Read More
Przystąpienie do postępowania odwoławczego uregulowanego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
lut19

Przystąpienie do postępowania odwoławczego uregulowanego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, organizacjom wpisanym na listę organizacji...

Read More
Wyłączenie spod obowiązku stosowania rygorów ustawy prawo zamówień publicznych o charakterze częściowym, na przykładzie usług prawniczych.
lut19

Wyłączenie spod obowiązku stosowania rygorów ustawy prawo zamówień publicznych o charakterze częściowym, na przykładzie usług prawniczych.

    Regulacja art. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) wprowadza rozwiązania odnoszące się do wyłączenia obowiązku stosowania rygorów ustawowych dla usług nie priorytetowych. W pierwszej kolejności należy wskazać czym w świetle przepisów Pzp są usługi. Ustawodawca kreując przedmiotu zamówień, usługi, posłużył się definicją negatywną. Za usługi zgodnie art. 2 pkt. 10 p.z.p. uważa są wszelkie świadczenia,...

Read More
Towar uszkodzony, a protokołu szkody brak… Czyli problem z zapisami regulaminów sklepów internetowych.
sty23

Towar uszkodzony, a protokołu szkody brak… Czyli problem z zapisami regulaminów sklepów internetowych.

Zważając na coraz częstsze zawieranie umów m.in. sprzedaży za pośrednictwem internetu (tzw. e-handel), w sklepach internetowych czy też na portalach aukcyjnych, warto znać swoje prawa i obowiązki, bowiem uczciwość kupiecka w obrocie internetowym często kuleje. Zapewne każdy spotkał się z klauzulą regulaminową, zobowiązującą do sprawdzenia towaru który został doręczony w obecności kuriera. Oto przykład takiej klauzuli umieszczonej...

Read More