Wykorzystanie dowodów z nagrań rozmów w sprawie sądowej rozwodowej
Mar06

Wykorzystanie dowodów z nagrań rozmów w sprawie sądowej rozwodowej

Zapewne niejedna osoba, która brała udział w sprawie sądowej o rozwód zastanawiała się, czy może przed sądem wykorzystać np. nagraną rozmowę telefoniczną świadczącą o zdradzie współmałżonka bądź innym zachowaniu a tym samym dowód, który może mieć decydujący wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sprawy. Wiele osób z dostarczenia Sądowi takich dowodów rezygnuje sądząc, iż jest to niedopuszczalne. Tymczasem nie do końca tak jest, jednakże pragnę podkreślić, że temat ten jest dość złożony a udzielenie jednoznacznej odpowiedzi niezwykle trudne i zależy od okoliczności konkretnego przypadku.  Wykorzystanie dowodów z nagrań Cały problem jest spowodowany głównie tym, iż żaden przepis procedury cywilnej nie reguluje wprost problemu dopuszczalności takich dowodów. Najważniejsze przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące dowodów (w tym tych wymienionych wyżej) to: art. 227 K.p.c. z którego wynika, iż przedmiotem dowodu mogą być wszelkie fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie,  art. 308 § 1 K.p.c., w myśl którego sąd może dopuścić dowód m.in.z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, art. 309 K.p.c. statuuje zasadę otwartej listy środków dowodowych, co oznacza, iż można posługiwać się wszelkimi środkami dowodowymi, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w przepisach procedury cywilnej. De facto kodeks postępowania cywilnego nie stawia żadnych przeszkód ku dopuszczeniu omawianych dowodów. Jednakże w niniejszej publikacji należy skupić się przede wszystkim na sposobie pozyskania tych dowodów (najczęściej odbywa się to bez wiedzy współmałżonka) a na przedłożenie do akt spawy sądowej takiego nagrania brakuje zgody drugiej strony. Co w takim przypadku, czy osoba pozyskująca taki dowód postępuje nielegalnie, czy grożą jej jakieś sankcje, w szczególności karne i wreszcie, czy sąd rozwodowy takie dowody uwzględni przy wydaniu wyroku? W pierwszej kolejności należy podnieść, iż nagrywanie rozmów stanowi nieuprawnioną ingerencję w dobra osobiste, a przede wszystkim w prawo do prywatności. Dlatego też wielu znawców tematu uważa, iż pozyskiwanie i wykorzystywanie materiału dowodowego nie powinno odbywać się z naruszeniem tych zasad. Nie można odmówić racji tym argumentom i zgodzić się należy, że naruszenie dóbr osobistych powinno być uznane za bezprawne. Jednak także w teorii dóbr osobistych występują okoliczności wyłączające bezprawność działania. Wskazuje się, że do okoliczności wyłączających bezprawność działania należy zaliczyć działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego( a więc np. gdy nośnik z nagrania rozmowy stanowi dowód winy w rozkładzie pożycia, czy też dowód tego, iż drugi współmałżonek chce zrobić, w szczególności dziecku, krzywdę ). Przy tym założeniu powinno nastąpić dopuszczenie takiego dowodu w poczet materiału dowodowego a więc wydanie wyroku również przy uwzględnieniu takiego dowodu jednakże to Sąd ostatecznie dokona oceny całokształtu dowodów oraz ich wiarygodności. Przykłady wykorzystanie dowodów z nagrań Orzecznictwo sądowe nie jest jednolite w tym zakresie. W wyroku z 06.07.1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził...

Czytaj dalej