Darmowy Regulamin Sklepu Internetowego 2020

darmowy regulamin sklepu internetowego 2020
darmowy regulamin sklepu internetowego 2020

Zakładasz sklep internetowy? Jedną z pierwszych kwestii, na którą warto zwrócić uwagę jest dobrze napisany regulamin sklepu internetowego, a także polityka prywatności i plików Cookies. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego te dokumenty są takie ważne oraz jakie elementy powinny one zawierać.

Zastanowimy się także, czy na pewno stać Cię na darmowy regulamin sklepu internetowego, czy jednak warto powierzyć tak ważny dokument prawny ekspertom – chociażby prawnikom serwisu Prokonsumencki.pl, którzy już od 10 lat wspierają sprzedawców dostarczając najlepszy regulamin sklepu internetowego wraz z ochroną Sprzedawcy, monitoringiem i aktualizacją zmian.

Dlaczego w sklepie internetowym musi znaleźć się regulamin sklepu internetowego

Konieczność posiadania regulaminu na stronie sklepu internetowego wynika przede wszystkim z wymogów informacyjnych ustanowionych przez dwie ustawy: ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W regulaminie możesz również zawrzeć szereg postanowień, które nie są wymagane przez żadną ustawę, natomiast mogą być dla Ciebie korzystne. W szczególności wiele takich postanowień można zawrzeć w części regulaminu skierowanej do klientów niebędących konsumentami.

Wymogi informacyjne z ustawy o prawach konsumenta, który musi spełnić Sprzedawca internetowy

Zacznijmy od ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 12 tego aktu prawnego, w przypadku umów zawieranych na odległość, klient będący konsumentem powinien najpóźniej w chwili zawarcia umowy zostać poinformowany m.in. o następujących kwestiach:

 • danych identyfikujących sprzedawcę w szczególności o nazwie firmy, organie, który zarejestrował firmę i numerze rejestracji (numer NIP, KRS)
 • adresie firmy i adresie email sprzedawcy oraz numerze telefonu (jeżeli jest dostępny)
 • adresie, pod którym konsument może złożyć ewentualną reklamację
 • sposobie i terminie płatności
 • sposobie i terminie dostawy towaru lub wykonania usługi
 • obowiązku dostarczenia przez sprzedawcę niewadliwego produktu, sposobie składania i rozpatrywania reklamacji w sklepie, jeżeli wada jednak wystąpi
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, o sposobie wykonania tego prawa oraz o ustawowym wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu produktu w przypadku konsumenckiego odstąpienia od umowy
 • wyjątkach od prawa odstąpienia od umowy

Większość tych informacji bardzo trudno byłoby przedstawić klientowi przed zawarciem umowy, tak aby sprzedawca miał potwierdzenie, że klient zapoznał się z nimi, jeżeli nie byłyby one zawarte w regulaminie. Inne informacje, których wymaga ustawa o prawach konsumenta można zawrzeć np. w opisie danego produktu, natomiast te wymienione powyżej najlepiej aby znalazły właśnie w regulaminie.

Wymogi informacyjne z ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jeżeli chodzi o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to art. 8 tego aktu prawnego zawiera wymóg posiadania przez usługodawcę, którym najczęściej będzie właściciel sklepu, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Nie muszą to być wcale usługi płatne. Najczęściej występującymi w sklepie internetowym usługami elektronicznymi są konto, formularz zamówienia i newsletter. Taki regulamin powinien zawierać w szczególności informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym zgodnie z którym działa sklep, a także opis postępowania reklamacyjnego w przypadku uwag klienta dotyczących usług elektronicznych.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną może stanowić część ogólnego regulaminu sklepu internetowego, jak również może występować jako samodzielny dokument. Większość sprzedawców zamieszcza ten regulamin jako część ogólnego regulaminu sklepu.

Dlaczego musisz posiadać w sklepie politykę prywatności i Cookies

Prowadząc sklepu internetowy najczęściej jesteś administratorem danych osobowych klientów, które gromadzisz za pośrednictwem sklepu, chociażby np. w celu realizacji zamówień. W związku z tym masz szereg obowiązków informacyjnych wobec klientów. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO, jako administrator danych osobowych klientów Twojego sklepu, masz obowiązek poinformować ich m.in. o:

 • swojej tożsamości i danych kontaktowych – to analogiczny wymóg do tego z ustawy o prawach konsumenta
 • jeżeli wyznaczyłeś w firmie inspektora ochrony danych – o jego danych kontaktowych
 • czy podanie przez nich danych w Twoim sklepie może warunkiem zawarcia lub wykonania umowy (jest to ewidentnie konieczne przy umowach sprzedaży) albo wymogiem ustawowym
 • celach, okresie i podstawach prawnych na jakich przetwarzasz dane osobowe klientów
 • jeżeli przetwarzasz dane klientów na podstawie przepisu RODO umożliwiającego przetwarzanie ich w Twoim prawnie uzasadnionym interesie – musisz sprecyzować konkretne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Ciebie lub przez stronę trzecią;
 • odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych klientów, jeżeli udostępniasz dane klientów podmiotom zewnętrznym (takim jak np. firmy kurierskie)
 • prawach klienta, którego dane przetwarzasz, w tym np. o prawie dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego

Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz mającymi znaczenie dla jej interpretacji aktami prawa unijnego, powinieneś poinformować klientów o celach stosowania oraz okresie funkcjonowania plików Cookies na stronie Twojego sklepu a także przekazać wszystkie dodatkowe informacje dotyczące tych plików, takie jak informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp plików Cookies, które są wysyłane przez stronę internetową administratora o ile, uwzględniając szczególne okoliczności, w których dane są gromadzone, takie dodatkowe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą). Większość tych informacji można zawrzeć w polityce prywatności, niektóre jednak mogą wymagać zamieszczenia w specjalnym komunikacie o plikach Cookies znajdującym się na stronie Twojego sklepu. Szerzej o najnowszych wymogach dot. Cookies i możliwościach ich spełnienia piszemy na naszym blogu – link poniżej: https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-Cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-Cookies/

Podsumowanie

Regulamin i polityka prywatności są kluczowymi elementami sklepu internetowego. Nie tylko są to dokumenty wymagane przez liczne przepisy, a nieposiadanie ich jest zagrożone karami pieniężnymi, dodatkowo mogą one pomóc uregulować w korzystny sposób umowy zawierane w Twoim sklepie internetowym, a także zwiększyć zaufanie klientów do Twojego sklepu. Dobry regulamin sklepu internetowego pozwoli Ci uniknąć tych zagrożeń, a jeszcze lepszy regulamin pozwoli Ci zminimalizować dodatkowe ryzyka – jak na przykład ograniczenie odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki w transporcie, czy też wyłączenie rękojmi w przypadku sprzedaży B2B.

Prawnicy Prokonsumencki.pl służą pomocą we wszystkich kwestiach opisanych w tym artykule. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy napisaniu najlepszego regulaminu i polityki prywatności sklepu – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@prokonsumencki.pl.

Author: Prawnik PrawoExpert.pl

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba