Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018
Lut02

Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018

Zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI – Inspektor Danych Osobowych – IOD – rozszerzenie obowiązków + główny punkt kontaktowy Ochrona danych osobowych musi być już uwzględniana na etapie projektowania usługi, czy produkty – tzw. Proaktywne podejście do ochrony danych + ochrona danych ma być czymś DOMYŚLNYM/STANDARDOWYM dla wszystkich podmiotów, które dane te przetwarzają Podmioty muszą cały czas oceniać ryzyka przetwarzania danych, oceniać będą także skutki przetwarzania danych – w szczególnych wypadkach Ułatwienie dla grup kapitałowych – jako współadministratorzy danych, będą mogli wspólnie planować działania na rzecz ochrony danych osobowych, mogą wyznaczyć także jednego IOD – nawet jeśli grupa kapitałowa łączy spółki z różnych krajów, to dzięki RODO wszystkie formalności mogą być załatwione w jednym kraju. Procesor – to podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora danych – na niego zostaną nałożone dodatkowe obowiązki Na nieprzestrzegających nowych przepisów czekają wysokie kary finansowe – mogą sięgnąć one nawet 20 mln euro lub 4% średniego obrotu z roku poprzedniego – oczywiście wszystko jest zależne od skali przewinienia Jeżeli w podmiocie przetwarzającym dane dojdzie do dojdzie do naruszeń, wówczas zobligowany jest on, by w ciągu 72h zaraportować fakt ten do GIODO, który jest organem nadzorczym. RODO ma także zwiększyć prawa obywateli – ma wiedzieć, jak przetwarzane są jego dane, przenosić swoje dane między usługodawcami oraz PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM oraz ograniczenia przetwarzania Przetwarzanie danych dzieci – od teraz za dzieci poniżej 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych zgłaszał będzie rodzic/opiekun – granicę te można obniżyć do wieku 13 lat Do katalogu danych wrażliwych dołączają dane genetyczne oraz dane biometryczne Dojdzie do ograniczenia profilowania – obywatel musi zostać o tym poinformowany na początku zbierana od niego danych – ma prawo się na to nie zgodzić Formularze zgody będą posiadały więcej informacji – prawo do przenoszenia danych, czasie przechowywania, czy o planach przekazania je za granicę.   Zmiany te to istna rewolucja w świecie przetwarzania danych osobowych. Wymaga ona od podmiotów, by te gruntowanie przeorganizowały system przetwarzania i ochrony danych osobowych w swoich organizacjach   Kogo dotyczy RODO   Przy RODO bardzo ważna jest świadomość, że dotyczy ono wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej w celach inne niż domowe, czy osobiste. Wiele zadaje sobie pytanie kogo dotyczy RODO, ale nie ma się nad czym rozwodzić – KAŻDY przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż usług, czy produktów obywatelom UE. Co więcej – nie dotyczy to tylko przedsiębiorców, ale także osób, które przetwarzają dane w związku z jakąś zorganizowaną akcją – wysyłka newslettera. Konkluzja powinna być jasna – jeżeli przetwarzasz dane osobowe w każdym celu innym niż użytek domowy, czy osobisty – RODO Cię dotyczy i powinieneś się przygotować na jego przyjście.     Sprawa Kar  ...

Czytaj dalej
Fundusz sekurytyzacyjny – jak się bronić?
Gru27

Fundusz sekurytyzacyjny – jak się bronić?

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego to na pewno wielki stres i ogromna doza dezorientacji. Nie dość, że zostajemy pozwani, to jeszcze tak naprawdę nie wiemy przez kogo, czy jaką instytucję. W tym artykule postaramy się wyjawić czym tak naprawdę jest ten fundusz i czy należy się obawiać pisma z tej instytucji.   Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?   To pytanie wydaje się najistotniejsze w całej sprawie. Bo tak naprawdę, czym jest ten fundusz? Jest to podmiot, który zajmuje się głównie kupnem wierzytelności, czy też praw do świadczeń wynikających z wierzytelności. Nabyte wierzytelności przechodzą na nabywcę, czyli wspomniany fundusz i dzieje się to poprzez cesję. Fundusz dzięki temu staje się uprawniony do tego, by dochodzić i egzekwować wierzytelności. jak i może żądać naliczonych odsetek od należności głównej. Funduszy jest wiele, możemy otrzymać: getback nakaz zapłaty, czy prokura nakaz zapłaty, a takich podmiotów jest więcej.   Pismo z funduszu sekurytyzacyjnego Taki pozew to często bardzo dużym zaskoczeniem, gdyż wcześniej nie otrzymaliśmy żadnych pism i nierzadko o sprawie dowiadujemy się przez swojego pracodawcę. Bardzo często wierzytelności te są bardzo stare, a my zdążyliśmy kilkukrotnie zmienić miejsce zamieszkania, a niestety przez fikcję doręczenia sądy uznają, że wysłane pismo z funduszu sekurytyzacyjnego zostało przez nas odebrane i przeczytane, co skutkuje dalszym postępowaniem sprawy na naszą niekorzyść. Jeżeli w Twoim przypadku było podobnie, koniecznie spróbuj obronić swoje prawa i podnieść zarzuty wobec windykatora.   Skorzystaj z pomocy W sytuacji, gdy nie możesz poradzić sobie sam z problemem, warto udać się do specjalisty, który wspomoże Cię w tej trudnej sprawie i pomoże Ci ją rozwiązać. Pamiętaj, fundusz sekurytyzacyjny to przeciwnik, któremu możesz bez kłopotu stawić czoła....

Czytaj dalej
Gdy kierowca porzuci pracę w czasie wykonywania przewozu…
Wrz30

Gdy kierowca porzuci pracę w czasie wykonywania przewozu…

W związku ze kryzysem gospodarczym branża transportowa boryka się nie tylko ze spadkiem popytu na usługi przewozowe, ale również z fluktuacją pracowników. Właściciele firm transportowych narażeni są na ponoszenie niezaplanowanych kosztów związanych z nagłym porzucaniem pracy przez swoich pracowników. Koszty te wzrastają jeżeli zatrudniony przez przedsiębiorcę kierowca pozostawi towar i kierowany przez siebie pojazd w „szczerym polu” poza granicami kraju. Czy od porzucającego pracę pracownika można dochodzić odszkodowania za poniesione w związku z jego zachowaniem szkody majątkowe? Prawo stoi tutaj po stronie pracodawcy. Jeżeli w wyniku porzucenia pracy przez kierowcę właściciel firmy transportowej poniesie straty finansowe związane z zapłatą kary umownej za niezrealizowaną umowę przewozu jak również z kosztami sprowadzenia pojazdu z powrotem do kraju, nie wspominając już o konieczności wyrobienia duplikatów dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem wykonywania usług transportowych – jak choćby nawet dowód rejestracyjny – ma prawo dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym. Przed złożeniem pozwu należy jednak dopełnić kwestii formalnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z nierzetelnym kierowcą. Porzucenie pracy jest traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, zatem pracodawca (w tym wypadku właściciel firmy transportowej) ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o dochowaniu formy pisemnej. Najlepiej jest to uczynić wysyłając pracownikowi list polecony za potwierdzeniem odbioru. Ważne! Tylko pismo wysłane na prawidłowy adres pracownika będzie wywoływało skutki prawne. W piśmie dotyczącym rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, należy również wskazać przyczynę rozwiązania i zawrzeć pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy w terminie 14 dni od  doręczenia pisma. Pozew o zapłatę odszkodowania przedsiębiorca transportowy składa na zasadach ogólnych prawa cywilnego, to na nim ciążyć będzie obowiązek udowodnienia poniesionych w związku z porzuceniem przez pracownika pracy strat materialnych. Postępowanie dowodowe zazwyczaj nie nastręcza pracodawcom w tej kwestii trudności, należy tylko pamiętać aby każdy poniesiony w związku z niefrasobliwym zachowaniem pracownika wydatek potwierdzić w formie pisemnej (fakturą lub inną formą pisemną). Przepisy kodeksu pracy również dają pracodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania w sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Na podstawie art. 114 k.p. pracodawca w razie poniesienia szkody z winy pracownika, który nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki może przed sądem domagać się zapłaty odszkodowania. W tej sytuacji podobnie jak w przypadku dochodzenia rekompensaty za poniesione straty materialne na podstawie przepisów cywilnych ciężar dowodu spoczywać będzie na pracodawcy. Tylko bezsporne udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem (zaniechaniem) pracownika a poniesioną przez pracodawcę szkodą stanowić będzie podstawę zasądzenia odszkodowania. Ważne! Pracodawca „żegnający” pracownika porzucającego pracę w formie dyscyplinarnego zwolnienia musi pamiętać, że pomimo porzucenia pracy pracownik zachowuje prawo do: wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jak również zobowiązany jest wystawić takiemu pracownikowi świadectwo pracy. Autor: aplikantka radcowska Katarzyna...

Czytaj dalej
Odwrócony kredyt hipoteczny – antidotum czy pułapka?
Gru21

Odwrócony kredyt hipoteczny – antidotum czy pułapka?

Z dniem 15 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa instytucja w polskim prawie cywilnym, tj. umowa odwróconego kredytu hipotecznego. Wprowadzona zmiana daje możliwość uwolnienia przez posiadaczy nieruchomości zamrożonego w nich kapitału, zwłaszcza biorąc pod uwagę stałe wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia, przy jednoczesnym stosunkowo niskim poziomie otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Odwróconego kredytu hipotecznego mogą udzielać jedynie instytucje zaufania publicznego podlegające szczególnym regulacjom, tj. banki, których działanie reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. W umowie odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy. Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Powyższe znaczy tyle, iż kredytobiorca będący właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub lokalu, do którego przysługuje mu udział w spółdzielczym własnościowym prawie,może zawrzeć z bankiem pisemną umowę, w której po ustaleniu wartości rynkowej w/w nieruchomości/lokalu, bank wypłaci mu jednorazowo lub w ratach, przez okres i w wysokości oznaczonej w umowie, kwotę odwróconego kredytu hipotecznego. Czas wypłat ograniczony jest do dnia śmieci kredytobiorcy. W zamian na jednorazową wypłatę określonej przez bank wartości nieruchomości bądź w przypadku współwłaścicieli nieruchomości – wartości ich udziału, wierzytelność banku (kwota udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami określonymi szczegółowo w umowie) zostanie zabezpieczona wyłącznie poprzez ustanowienie hipoteki na tej nieruchomości lub prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a w księdze wieczystej nieruchomości zostanie ujawnione roszczenie o przeniesienie własności lub prawa. Umowę o odwrócony kredyt hipoteczny mogą zawrzeć zarówno indywidualne osoby fizyczne posiadające prawo do nieruchomości lub jej części, czy też udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jak i małżonkowie. W przypadku śmierci jednego z kredytobiorców, prawo do wypłaty dalszych rat przysługujących zmarłemu kredytobiorcy, przysługuje żyjącemu małżonkowi (również kredytobiorcy), który nabył po zmarłym udział we współwłasności lub prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w wysokości proporcjonalnej do wysokości nabytego udziału. Całkowita kwota zapłaty staje się wymagalna z upływem roku od dnia śmierci kredytobiorcy, a w przypadku, gdy kredyt został udzielony więcej niż jednemu kredytobiorcy, z upływem roku od dnia śmierci ostatniego z kredytobiorców. Bardzo ważnym aspektem odwróconej hipoteki jest okoliczność, iż spadkobiercy kredytobiorcy mają prawo w terminie 12 miesięcy od dnia jego śmierci dokonać spłaty całkowitej kwoty kredytu – a tym samym wykupić od banku prawo do nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jednocześnie należy podkreślić, że nawet w sytuacji przeniesienia prawa do nieruchomości na udzielający kredytu bank, spadkobiercom jest przekazywana kwota stanowiąca różnicę między wartością roszczenia kredytodawcy a wartością nieruchomości, o ile różnica ta jest dodatnia. Co ciekawe, w przypadku gdyby kredytobiorca nie pozostawił spadkobierców, nadwyżka ze sprzedaży nieruchomości zostanie przekazana, zgodnie...

Czytaj dalej
Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Paź11

Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ukierunkowane jest na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą, w celu realizacji potrzeb zamawiającego, które powinny znaleźć odbicie w dokumentacji przetargowej. Podstawowym elementem składowym dokumentacji jest SIWZ w którym obligatoryjnie należy opisać kryteria, jakimi pokieruje się zamawiający podczas wyboru oferty (art. 36 Pzp). Do chwili obecnej zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty w znacznej mierze kierowali się jednym kryterium, ceną. Jednakże, zgodnie z znowelizowanymi przepisami wchodzącymi w życie dnia 19 października 2014 roku, zamawiający, którzy ogłoszą przetarg i ustalą cenę jako wyłączne kryterium, będą musieli uzasadnić taką decyzję. Nowela ma skłonić zamawiających do odważniejszego określania kryteriów. kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Art. 91 ust. 2a Pzp ogranicza sposobność wykorzystywania tylko cenowego kryterium. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, kryterium ceny może być zastosowane, jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2 (licytacja elektroniczna), a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone na etapie korzystania z przedmiotu zamówienia. W związku przywołanych przepisów, zamawiający w przypadku zaistnienia ustawowo określonych okoliczności może zrezygnować z ustalania dodatkowych kryteriów. Omówienie owych przesłanek będzie stanowić oś centralną niniejszego artykułu. Powszechna dostępności oraz ustalony standard jakościowy przedmiotu zamówienia. Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów Pzp (art. 91 ust. 2 Pzp) Ustawa Pzp umożliwia udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi oraz dostawy. Zakres przedmiotowy zastosowania ustawy jest niezwykle szeroki co przekłada się także na rozległy wachlarz możliwych do zastosowania kryteriów. Jednakże zarówno dobór odpowiednich kryteriów jak i dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności wymaga jego zdefiniowania, które następuje poprzez zdefiniowanie potrzeb. Prawidłowe oznaczenie przedmiotu zamówienia umożliwia przygotowanie jego opisu, a nadto uprawdopodabnia szybkie zidentyfikowanie przez wykonawców istoty potrzeb zamawiającego. Zamawiający w dokumentacji przetargowej obowiązany jest do wskazania przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który w sposób zwięzły i jednoznaczny powinien wykonawcą umożliwić orientację w tym czego ono dotyczy. Zamawiający zobligowany jest nie tylko do określenia czy przeprowadzanie przez niego postępowanie dotyczy dostawy, usługi czy też roboty budowlane, ale także do sprecyzowania ich zakresu. W celu odstąpienia od zastosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, przedmiot powinien charakteryzować się powszechną dostępnością oraz ustalonymi standardami. Tożsame sformułowanie normatywne funkcjonuje już w ustawie Pzp w obrębie art. 70 kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. W związku z powyższym kierując się zasadami prawidłowej wykładni tekstów prawnych należy przypisać obu sformułowaniom takie samo znaczenie, uwzględniając jednocześnie naturę obu instytucji. Zaznaczenia wymaga, że zakres przesłanek zastosowania trybu zapytania o cenę, odnosi się tylko do zamówień, których przedmiotem są usługi oraz dostawy, natomiast zakres przedmiotowy zwolnienia zamawiających z obowiązku stosowania dodatkowych kryteriów oceny...

Czytaj dalej