Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Przez trud do… oddłużenia

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?- to jedno z najczęściej zadawanych pytań, z którymi zgłaszają się dłużnicy. Nieświadomość i niewiedza budzą strach przed tego typu rozwiązaniem. Dlatego, tak ważne jest mówienie, tłumaczenie i przybliżanie prawnych rozwiązań. Zasadne wydaje się dotarcie z wiedzą tego typu do jak najszerszego grona odbiorców. Hołdując zasadzie, że nieznajomość prawa szkodzi, powinniśmy poszukiwać informacji i pogłębiać swą wiedzę na temat przepisów i sposobów radzenia sobie z finansowymi kłopotami. Jedną z możliwości wyjścia z długów jest upadłość konsumencka nazywana inaczej bankructwem konsumenckim. Jest to pewien proces, podczas trwania którego, należy spełnić szereg wymagań, ale którego zakończenie przynosi nam ocalenie przed totalnym utonięciem w długach. Jeśli już zdecydowaliśmy się starać o ogłoszenie upadłości, wykorzystując wcześniej wszelkie możliwe środki zaradcze, pora na prześledzenie drogi, jaką przyjdzie nam pokonać.

Postępowanie upadłościowe składa się zazwyczaj z trzech etapów, a poprzedza je złożenie odpowiedniego wniosku w Sądzie Rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Pierwszy etap nazywany jest ”postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej”. W tym momencie Sąd może oddalić wniosek, albo go zwrócić, jeśli został wypełniony niewłaściwie, pojawiły się błędy, braki, niejasności. Stąd przestroga, aby dokument wypełnić szczególnie dokładnie, spełniając wszystkie wymagania i podając niezbędne informacje. Trzeba naprawdę dobrze przygotować się już na początku, by nie marnować czasu na dodatkowe wyjaśnienia. Jest to czas, kiedy wnioskujący o upadłość musi rzetelnie przeanalizować swoją sytuację, przyjrzeć się swoim wierzycielom i należnościom, które musi spłacić. Dobrze jest oszacować swój majątek, spisać wszystko, co zostanie prawdopodobnie spieniężone, celem wyrównania powstałych zobowiązań. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, przedstawiono poprawny wniosek, a także udowodniono, iż długi powstały na skutek nieszczęśliwego obrotu spraw, nie zaś z zaniedbania lub celowego działania, Sąd, z dużym prawdopodobieństwem, ogłosi upadłość konsumencką.

Jeśli tak się stanie, wkraczamy w kolejną fazę, czyli „postępowanie upadłościowe właściwe”, podczas którego Sąd może umorzyć całe postępowanie lub wyznaczyć osobę odpowiedzialną za spieniężenie majątku dłużnika, czyli syndyka. W drugim przypadku, następuje oszacowanie majątku upadłego konsumenta, jego upłynnienie oraz rozdzielenie pomiędzy wierzycieli. Jest to pierwsza spłata zadłużeń. Oczywiście, nie zawsze udaje się w ten sposób zlikwidować wszystkie długi, czasem również nie istnieje żaden majątek, który można sprzedać. W zależności od sytuacji, dalszym krokiem jest ustalenie planu pozostałych spłat, albo ich umorzenie.

Ostatnim etapem jest postępowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Jeśli dłużnik wywiąże się ze swoich zobowiązań, Sąd stwierdzi wykonanie planu oraz umorzy pozostałe, niespłacone należności upadłego konsumenta, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. W ten sposób dochodzi do wyczekiwanego oddłużenia. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest uchylenie całego planu spłat i umorzenie wszelkich zobowiązań. Co istotne, przez cały okres realizowania postanowień Sądu, należy przygotowywać coroczne sprawozdania z wykonania planu. Gdy upadły konsument nie realizował postanowień Sądu, plan spłat zostaje uchylony i do oddłużenia nie dochodzi. Pamiętajmy jednak, że na tym etapie sami pracujemy na upragniony finisz.

Author: rafal

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba