Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018
lut02

Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018

Zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI – Inspektor Danych Osobowych – IOD – rozszerzenie obowiązków + główny punkt kontaktowy Ochrona danych osobowych musi być już uwzględniana na etapie projektowania usługi, czy produkty – tzw. Proaktywne podejście do ochrony danych + ochrona danych ma być czymś DOMYŚLNYM/STANDARDOWYM dla wszystkich podmiotów, które dane te przetwarzają Podmioty muszą cały czas oceniać ryzyka...

Read More
Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych
kwi22

Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych

W polskim systemie prawnym przewidziano bardzo dużo przypadków, w których kierowca może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W ostatnich latach notuje się znaczne zaostrzenie polityki penalnej, która rozszerzyła zakres sytuacji pozwalających na zabranie prawa jazdy. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Najpopularniejsze przypadki utraty omawianych uprawnień wiążą się orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu za przekroczenie...

Read More
Prawne aspekty prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego udział w loteriach
lis05

Prawne aspekty prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego udział w loteriach

Urządzanie i prowadzenie gier losowych zostało poddane przez państwo szczególnej regulacji prawnej. Warunki i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych[1]. Pomimo, że regulacje tejże ustawy mają charakter kompleksowy dla osób naruszających jej unormowania zasadnicze znaczenie będą miały przepisy kodeksu karnego...

Read More
Charakter prawny oraz przesłanki umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym
maj13

Charakter prawny oraz przesłanki umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym

Polskie prawo karne nieletnich jest dość nową dziedziną prawa, aktualnie opiera się na „Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.”(dalej u.p.n.). Rzeczona ustawa stanowi szczególnego rodzaju akt prawny, gdyż łączy w sobie elementy materialne, jak i procesowe. Ponadto na nietypowy charakter u.p.n. wpływa jej sfera podmiotowa. Wyjątkowy zakres zastosowania u.p.n. statuuje preambuła wprowadzająca ustawę, która...

Read More
Obrona obligatoryjna w myśl art. 79 i 80 Kodeksu postępowania karnego
maj07

Obrona obligatoryjna w myśl art. 79 i 80 Kodeksu postępowania karnego

OBRONA OBLIGATORYJNA W MYŚL ART. 79 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Art. 79 Kpk przewiduje obronę oskarżonego przy obligatoryjnym udziale obrońcy w sytuacji, w której oskarżony jest nieletni, głuchy, niemy lub niewidomy oraz jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności oraz jeśli sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. W wyżej wymienionych wypadkach udział obrońcy jest obowiązkowy w...

Read More
Oskarżony oskarżycielem – oskarżenie wzajemne w postępowaniu karnym
gru17

Oskarżony oskarżycielem – oskarżenie wzajemne w postępowaniu karnym

INFORMACJE WSTĘPNE  Regułą postępowań sądowych znanych w polskim porządku prawnym, jest występowanie (co do zasady) dwóch stron postępowania, strony czynnej i biernej. Ponadto, z reguły nie ma możliwości występowania przez tę samą osobę czy podmiot jednocześnie w podwójnej roli – np. jako powód i pozwany w tej samej sprawie cywilnej. Zdarzają się jednak wyjątki od tej zasady. W postępowaniu karnym sądowym rola czynna przypisana jest...

Read More