Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018
Lut02

Najważniejsze informacje dotyczące RODO 2018

Zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI – Inspektor Danych Osobowych – IOD – rozszerzenie obowiązków + główny punkt kontaktowy Ochrona danych osobowych musi być już uwzględniana na etapie projektowania usługi, czy produkty – tzw. Proaktywne podejście do ochrony danych + ochrona danych ma być czymś DOMYŚLNYM/STANDARDOWYM dla wszystkich podmiotów, które dane te przetwarzają Podmioty muszą cały czas oceniać ryzyka przetwarzania danych, oceniać będą także skutki przetwarzania danych – w szczególnych wypadkach Ułatwienie dla grup kapitałowych – jako współadministratorzy danych, będą mogli wspólnie planować działania na rzecz ochrony danych osobowych, mogą wyznaczyć także jednego IOD – nawet jeśli grupa kapitałowa łączy spółki z różnych krajów, to dzięki RODO wszystkie formalności mogą być załatwione w jednym kraju. Procesor – to podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora danych – na niego zostaną nałożone dodatkowe obowiązki Na nieprzestrzegających nowych przepisów czekają wysokie kary finansowe – mogą sięgnąć one nawet 20 mln euro lub 4% średniego obrotu z roku poprzedniego – oczywiście wszystko jest zależne od skali przewinienia Jeżeli w podmiocie przetwarzającym dane dojdzie do dojdzie do naruszeń, wówczas zobligowany jest on, by w ciągu 72h zaraportować fakt ten do GIODO, który jest organem nadzorczym. RODO ma także zwiększyć prawa obywateli – ma wiedzieć, jak przetwarzane są jego dane, przenosić swoje dane między usługodawcami oraz PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM oraz ograniczenia przetwarzania Przetwarzanie danych dzieci – od teraz za dzieci poniżej 16 roku życia zgodę na przetwarzanie danych zgłaszał będzie rodzic/opiekun – granicę te można obniżyć do wieku 13 lat Do katalogu danych wrażliwych dołączają dane genetyczne oraz dane biometryczne Dojdzie do ograniczenia profilowania – obywatel musi zostać o tym poinformowany na początku zbierana od niego danych – ma prawo się na to nie zgodzić Formularze zgody będą posiadały więcej informacji – prawo do przenoszenia danych, czasie przechowywania, czy o planach przekazania je za granicę.   Zmiany te to istna rewolucja w świecie przetwarzania danych osobowych. Wymaga ona od podmiotów, by te gruntowanie przeorganizowały system przetwarzania i ochrony danych osobowych w swoich organizacjach   Kogo dotyczy RODO   Przy RODO bardzo ważna jest świadomość, że dotyczy ono wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej w celach inne niż domowe, czy osobiste. Wiele zadaje sobie pytanie kogo dotyczy RODO, ale nie ma się nad czym rozwodzić – KAŻDY przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż usług, czy produktów obywatelom UE. Co więcej – nie dotyczy to tylko przedsiębiorców, ale także osób, które przetwarzają dane w związku z jakąś zorganizowaną akcją – wysyłka newslettera. Konkluzja powinna być jasna – jeżeli przetwarzasz dane osobowe w każdym celu innym niż użytek domowy, czy osobisty – RODO Cię dotyczy i powinieneś się przygotować na jego przyjście.     Sprawa Kar  ...

Czytaj dalej
Fundusz sekurytyzacyjny – jak się bronić?
Gru27

Fundusz sekurytyzacyjny – jak się bronić?

Pozew z funduszu sekurytyzacyjnego to na pewno wielki stres i ogromna doza dezorientacji. Nie dość, że zostajemy pozwani, to jeszcze tak naprawdę nie wiemy przez kogo, czy jaką instytucję. W tym artykule postaramy się wyjawić czym tak naprawdę jest ten fundusz i czy należy się obawiać pisma z tej instytucji.   Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?   To pytanie wydaje się najistotniejsze w całej sprawie. Bo tak naprawdę, czym jest ten fundusz? Jest to podmiot, który zajmuje się głównie kupnem wierzytelności, czy też praw do świadczeń wynikających z wierzytelności. Nabyte wierzytelności przechodzą na nabywcę, czyli wspomniany fundusz i dzieje się to poprzez cesję. Fundusz dzięki temu staje się uprawniony do tego, by dochodzić i egzekwować wierzytelności. jak i może żądać naliczonych odsetek od należności głównej. Funduszy jest wiele, możemy otrzymać: getback nakaz zapłaty, czy prokura nakaz zapłaty, a takich podmiotów jest więcej.   Pismo z funduszu sekurytyzacyjnego Taki pozew to często bardzo dużym zaskoczeniem, gdyż wcześniej nie otrzymaliśmy żadnych pism i nierzadko o sprawie dowiadujemy się przez swojego pracodawcę. Bardzo często wierzytelności te są bardzo stare, a my zdążyliśmy kilkukrotnie zmienić miejsce zamieszkania, a niestety przez fikcję doręczenia sądy uznają, że wysłane pismo z funduszu sekurytyzacyjnego zostało przez nas odebrane i przeczytane, co skutkuje dalszym postępowaniem sprawy na naszą niekorzyść. Jeżeli w Twoim przypadku było podobnie, koniecznie spróbuj obronić swoje prawa i podnieść zarzuty wobec windykatora.   Skorzystaj z pomocy W sytuacji, gdy nie możesz poradzić sobie sam z problemem, warto udać się do specjalisty, który wspomoże Cię w tej trudnej sprawie i pomoże Ci ją rozwiązać. Pamiętaj, fundusz sekurytyzacyjny to przeciwnik, któremu możesz bez kłopotu stawić czoła....

Czytaj dalej
Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Przez trud do… oddłużenia
Lis13

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej? Przez trud do… oddłużenia

Jak przebiega proces ogłaszania upadłości konsumenckiej?- to jedno z najczęściej zadawanych pytań, z którymi zgłaszają się dłużnicy. Nieświadomość i niewiedza budzą strach przed tego typu rozwiązaniem. Dlatego, tak ważne jest mówienie, tłumaczenie i przybliżanie prawnych rozwiązań. Zasadne wydaje się dotarcie z wiedzą tego typu do jak najszerszego grona odbiorców. Hołdując zasadzie, że nieznajomość prawa szkodzi, powinniśmy poszukiwać informacji i pogłębiać swą wiedzę na temat przepisów i sposobów radzenia sobie z finansowymi kłopotami. Jedną z możliwości wyjścia z długów jest upadłość konsumencka nazywana inaczej bankructwem konsumenckim. Jest to pewien proces, podczas trwania którego, należy spełnić szereg wymagań, ale którego zakończenie przynosi nam ocalenie przed totalnym utonięciem w długach. Jeśli już zdecydowaliśmy się starać o ogłoszenie upadłości, wykorzystując wcześniej wszelkie możliwe środki zaradcze, pora na prześledzenie drogi, jaką przyjdzie nam pokonać. Postępowanie upadłościowe składa się zazwyczaj z trzech etapów, a poprzedza je złożenie odpowiedniego wniosku w Sądzie Rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Pierwszy etap nazywany jest ”postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej”. W tym momencie Sąd może oddalić wniosek, albo go zwrócić, jeśli został wypełniony niewłaściwie, pojawiły się błędy, braki, niejasności. Stąd przestroga, aby dokument wypełnić szczególnie dokładnie, spełniając wszystkie wymagania i podając niezbędne informacje. Trzeba naprawdę dobrze przygotować się już na początku, by nie marnować czasu na dodatkowe wyjaśnienia. Jest to czas, kiedy wnioskujący o upadłość musi rzetelnie przeanalizować swoją sytuację, przyjrzeć się swoim wierzycielom i należnościom, które musi spłacić. Dobrze jest oszacować swój majątek, spisać wszystko, co zostanie prawdopodobnie spieniężone, celem wyrównania powstałych zobowiązań. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, przedstawiono poprawny wniosek, a także udowodniono, iż długi powstały na skutek nieszczęśliwego obrotu spraw, nie zaś z zaniedbania lub celowego działania, Sąd, z dużym prawdopodobieństwem, ogłosi upadłość konsumencką. Jeśli tak się stanie, wkraczamy w kolejną fazę, czyli „postępowanie upadłościowe właściwe”, podczas którego Sąd może umorzyć całe postępowanie lub wyznaczyć osobę odpowiedzialną za spieniężenie majątku dłużnika, czyli syndyka. W drugim przypadku, następuje oszacowanie majątku upadłego konsumenta, jego upłynnienie oraz rozdzielenie pomiędzy wierzycieli. Jest to pierwsza spłata zadłużeń. Oczywiście, nie zawsze udaje się w ten sposób zlikwidować wszystkie długi, czasem również nie istnieje żaden majątek, który można sprzedać. W zależności od sytuacji, dalszym krokiem jest ustalenie planu pozostałych spłat, albo ich umorzenie. Ostatnim etapem jest postępowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Jeśli dłużnik wywiąże się ze swoich zobowiązań, Sąd stwierdzi wykonanie planu oraz umorzy pozostałe, niespłacone należności upadłego konsumenta, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. W ten sposób dochodzi do wyczekiwanego oddłużenia. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest uchylenie całego planu spłat i umorzenie wszelkich zobowiązań. Co istotne, przez cały okres realizowania postanowień Sądu, należy przygotowywać coroczne sprawozdania z wykonania planu. Gdy upadły konsument nie realizował postanowień Sądu, plan spłat zostaje uchylony i...

Czytaj dalej