Gdy kierowca porzuci pracę w czasie wykonywania przewozu…

W związku ze kryzysem gospodarczym branża transportowa boryka się nie tylko ze spadkiem popytu na usługi przewozowe, ale również z fluktuacją pracowników.

Właściciele firm transportowych narażeni są na ponoszenie niezaplanowanych kosztów związanych z nagłym porzucaniem pracy przez swoich pracowników. Koszty te wzrastają jeżeli zatrudniony przez przedsiębiorcę kierowca pozostawi towar i kierowany przez siebie pojazd w „szczerym polu” poza granicami kraju.

Czy od porzucającego pracę pracownika można dochodzić odszkodowania za poniesione w związku z jego zachowaniem szkody majątkowe?

Prawo stoi tutaj po stronie pracodawcy. Jeżeli w wyniku porzucenia pracy przez kierowcę właściciel firmy transportowej poniesie straty finansowe związane z zapłatą kary umownej za niezrealizowaną umowę przewozu jak również z kosztami sprowadzenia pojazdu z powrotem do kraju, nie wspominając już o konieczności wyrobienia duplikatów dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem wykonywania usług transportowych – jak choćby nawet dowód rejestracyjny – ma prawo dochodzić odszkodowania przed sądem cywilnym.

Przed złożeniem pozwu należy jednak dopełnić kwestii formalnych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z nierzetelnym kierowcą. Porzucenie pracy jest traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, zatem pracodawca (w tym wypadku właściciel firmy transportowej) ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o dochowaniu formy pisemnej. Najlepiej jest to uczynić wysyłając pracownikowi list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Ważne!

Tylko pismo wysłane na prawidłowy adres pracownika będzie wywoływało skutki prawne.

W piśmie dotyczącym rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, należy również wskazać przyczynę rozwiązania i zawrzeć pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy w terminie 14 dni od  doręczenia pisma.

Pozew o zapłatę odszkodowania przedsiębiorca transportowy składa na zasadach ogólnych prawa cywilnego, to na nim ciążyć będzie obowiązek udowodnienia poniesionych w związku z porzuceniem przez pracownika pracy strat materialnych. Postępowanie dowodowe zazwyczaj nie nastręcza pracodawcom w tej kwestii trudności, należy tylko pamiętać aby każdy poniesiony w związku z niefrasobliwym zachowaniem pracownika wydatek potwierdzić w formie pisemnej (fakturą lub inną formą pisemną).

Przepisy kodeksu pracy również dają pracodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania w sytuacji porzucenia pracy przez pracownika. Na podstawie art. 114 k.p. pracodawca w razie poniesienia szkody z winy pracownika, który nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki może przed sądem domagać się zapłaty odszkodowania. W tej sytuacji podobnie jak w przypadku dochodzenia rekompensaty za poniesione straty materialne na podstawie przepisów cywilnych ciężar dowodu spoczywać będzie na pracodawcy. Tylko bezsporne udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem (zaniechaniem) pracownika a poniesioną przez pracodawcę szkodą stanowić będzie podstawę zasądzenia odszkodowania.

Ważne!

Pracodawca „żegnający” pracownika porzucającego pracę w formie dyscyplinarnego zwolnienia musi pamiętać, że pomimo porzucenia pracy pracownik zachowuje prawo do: wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jak również zobowiązany jest wystawić takiemu pracownikowi świadectwo pracy.

Autor: aplikantka radcowska Katarzyna Ożóg

Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Author: Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism sądowych (w tym pozwów, wniosków, apelacji, skarg jak również odpowiedzi na pisma), opiniowanie umów, regulaminów i dokumentów, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, oferujemy atrakcyjne pakiety obsługi prawnej. Udzielamy również doraźnej pomocy prawnej. W przypadku chęci podjęcia stałej współpracy, zachęcamy do umówienia terminu spotkania, kiedy wspólnie wybierzemy, najlepszą dla Państwa opcję.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba