Wykluczenie z postępowania wykonawcy przedkładającego fałszywe informacje
paź11

Wykluczenie z postępowania wykonawcy przedkładającego fałszywe informacje

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Postępowania wykonawcy przedkładającego fałszywe informacje Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w...

Read More