Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony
sty23

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się co do zasady z upływem czasu na jaki została zawarta. Celem tej regulacji jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym na czas określony większej stabilności zatrudnienia. Niemniej polski ustawodawca wprowadził wyjątek od wskazanej powyżej reguły. Artykuł 33 kodeksu pracy przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony za dwutygodniowym okresem...

Read More