Wniosek o zabezpieczenie w skardze na orzeczenie KIO
Wrz16

Wniosek o zabezpieczenie w skardze na orzeczenie KIO

Wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) nie wyczerpuje wszystkich środków ochrony prawnej przewidzianych przez przepisy Pzp. Na wyroki KIO oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Wprowadzenie możliwości skierowania skargi do sądu było umotywowane koniecznością dostosowania krajowych regulacji do Dyrektywy Rady 89/665/EWG oraz Dyrektywy Rady 92/13/EWG. Oba ze wskazanych aktów wymagały, aby ostatecznie sprawę rozstrzygał niezawisły, zawodowy sąd, któremu przewodniczy osoba posiadająca kwalifikacje sędziowskie. Jednakże pomimo możliwości wniesienia przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również zamawiającego) skargi do sądu powszechnego w myśl art. 183 ust. 1 Pzp zamawiający po ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą. Sytuacja taka zasadniczo zaprzepaszcza możliwość zawarcia umowy przez wykonawcę, który wnosi skargę do Sądu Okręgowego. W przypadku wydania przez sąd powszechny korzystnego dla niego wyroku może jedynie dochodzić roszczenia odszkodowawczego. Mechanizmem, który może pozwolić wykonawcy na uniknięcie takiej sytuacji jest złożenie wniosku o zabezpieczenie postępowania skargowego opartego na art. 730 kodeksu postępowania cywilnego.  Wniosek o zabezpieczenie postępowania skargowego może być wniesiony przed wszczęciem tego postępowania, w skardze albo w toku postępowania przed sądem okręgowym. We wniosku o udzielenie zabezpieczenia wykonawca może żądać, aby sąd zakazał zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Rozwiązanie takie będzie miało jednak charakter wyjątkowy dlatego podmiot wnioskujący powinien w jak najszerszym zakresie uargumentować dlaczego wniosek składa i uprawdopodobnić negatywne konsekwencje dla swojego interesu. Ze względu na unormowania Pzp umożliwiające zawarcie umowy po wydaniu orzeczenia przez KIO dokonanie przez sąd zabezpieczenia musi wynikać z wyjątkowych okoliczności. Konstrukcja taka ma umożliwiać szybkie zawieranie umów, jednakże utrudnia dochodzenie swoich roszczeń w drodze sądowej. Należy wskazać, że zgodnie z Sprawozdaniem Prezesa UZP z funkcjonowania rynku zamówień publicznych za 2014 roku sądy uchyliły lub zmieniły orzeczenia KIO w przypadku 21,33% spraw w których wniesiono skargę. We wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy dokładnie określić, jakiego roszczenia dotyczy. Jeżeli uprawniony zgłasza żądanie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania powinien we wniosku dodatkowo zwięźle przedstawić najistotniejsze okoliczności sprawy, z której jego roszczenie wynika. Każdorazowo na wnioskodawcy ciąży ponadto obowiązek wskazania sposobu zabezpieczenia roszczenia (np. poprzez zakazanie zawarcia umowy). Na wnioskodawcy ciąży ponadto obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności, które uzasadniają jego wniosek. Chodzi tu o takie fakty, które uzasadniają samo żądanie udzielenia zabezpieczenia, a także ukazują, że w razie oddalenia wniosku uprawniony pozostanie bez ochrony prawnej i straci szansę na zaspokojenie....

Czytaj dalej
Wykluczenie wykonawcy zalegającego z opłatami za korzystanie ze środowiska
Lip07

Wykluczenie wykonawcy zalegającego z opłatami za korzystanie ze środowiska

Wykluczenie wykonawców przez zamawiającego spowodowane jest wystąpieniem okoliczności o charakterze podmiotowym, wymienionych w art. 24 Pzp. Konsekwencją wykluczenia wykonawcy z postępowania jest uznanie jego oferty za odrzuconą, tak więc oferta ta nie jest już badana pod kątem jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Pełnej ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają tylko te oferty, które nie zostały uznane za odrzucone (tj. oferty złożone przez wykonawców wykluczonych  z postępowania) lub nie zostały odrzucone. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tzw. „warunków pozytywnych”, określonych przez zamawiającego w oparciu o treść art. 22 Pzp, jak również tzw. „warunków negatywnych”, wynikających z przepisów art. 24 Pzp.             Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Zaległość w uiszczaniu podatków i opłat, których obowiązek opłacania wynika z odrębnych ustaw. Ustawodawca nie dookreślił przy tym katalogu opłat, których nieuiszczenie może skutkować wykluczeniem wykonawców. Zważając na charakter procedury przetargowej oraz na wymienienie ich łącznie z podatkami stanowiącymi daniny publicznoprawne zasadniczo należy przyjąć, że opłaty także mają mieć charakter publicznoprawny. Opłaty za korzystanie ze środowiska mieszczą się więc w dyspozycji regulacji. Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie Prawo ochrony środowiska. Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu), opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.             Zamawiający weryfikuje spełnianie tego warunku przez wykonawcę na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy, Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. § 3 ust. 1 Rozporządzenia wskazuje dokumenty i oświadczenia podmiotowe (negatywne), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Jednakże w wykazie tym w zakresie niezalegania z podatkami i opłatami wskazano wyłącznie zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca...

Czytaj dalej
Ponowne badanie i ocena ofert z inicjatywy zamawiającego
Maj09

Ponowne badanie i ocena ofert z inicjatywy zamawiającego

Zamawiający, jako gospodarz postępowania przetargowego niekiedy musi skorygować swoje działania, w tym także odnoszące się do zasadniczej dla procedury zamówieniowej  czynności – wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli bowiem postępowanie obarczone jest wadą możliwą do usunięcia przez samego zamawiającego, nie może go unieważnić (Zob.art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp i wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. KIO 104/12). Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Okolicznościami w których możliwe albo nakazane jest ponowne zbadanie ofert są: uwzględnienie przez zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Pzp. uwzględnienie odwołania przez zamawiającego uwzględnienie odwołania przez KIO i nakazanie wykonania lub powtórzenia czynności lub nakazanie unieważnienia czynności Ratio legis wprowadzenia unormowań, które umożliwiają naprawę błędnych działań zamawiającego jest zbieżne z podstawowymi celami systemu zamówień publicznych. Przetarg wszczynany jest w celu zaspokojenia potrzeb zamawiającego a to możliwe jest tylko poprzez zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zgodnie bowiem z normą wyrażoną w art. 7 ust. 3 Pzp, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zatem prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek wykonawcy (Zob. uchwała KIO z 14 maja 2014 r., sygn. KIO/KD 45/14).Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić swój błąd. Powyżej przedstawione przesłanki umożliwiające ponowną ocenę ofert oraz prawidłowe wybranie najkorzystniejszej zostały expressis verbis wskazane w Pzp. Jednakże już pobieżna ich analiza, powoduje u czytelnika ustawy pytanie, czy zamawiający dostrzegając samodzielnie swój błąd może z własnej inicjatywy ponowić ocenę ofert. KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r., (sygn. KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa  zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości. Ponadto Izba w wyroku z dnia 9 października 2012 r. (sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12) uzupełniła przywołane rozważania o dookreślenie terminu w jakim zamawiający może dokonać ponownej oceny ofert. Zgodnie z poglądem Izby zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Dopełniając myśl Izby należy wskazać, że ponowna ocena ofert musi nastąpić przez podpisanie umowy. Pomimo braku wyraźnie wysłowionej normy nakazującej zamawiającemu korygowanie swoich działań, można wywieść ją po...

Czytaj dalej
Złożenie kilku ofert przez jednego wykonawcę – problem skutecznej eliminacji nieuczciwego wykonawcy w świetle regulacji Pzp
Kwi02

Złożenie kilku ofert przez jednego wykonawcę – problem skutecznej eliminacji nieuczciwego wykonawcy w świetle regulacji Pzp

Zgodnie z brzmieniem art. 82 ust 1 Pzp wykonawca może złożyć jedną ofertę. Orzecznictwo KIO słuszne zauważyło, że w praktyce ze złożeniem jednej kilku ofert przez jednego wykonawcę mamy do czynienia w przypadku złożenia oferty samodzielnie przez podmiot A jak i złożenie przez niego oferty w ramach konsorcjum (ad exemplum KIO w wyroku z dnia 28 września 2010 r. KIO 2016/10). Ratio legis  wprowadzenia regulacji zdaje się być oczywiste: jeden podmiot może złożyć jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz zamawiającego, możliwość złożenia kilku ofert doprowadziłaby do manipulowania wynikami przetargu (np. poprzez złożenie 10 niekompletnych ofert i uzupełnienie tylko tej najkorzystniejszej), wprowadzenie sztucznej konkurencji, przysporzenie instytucji zamawiającej dodatkowej pracy (co wiążę się także z wzrostem kosztów transakcyjnych) itd. itd… Ale ażeby regulacje skutecznie odstraszały wykonawców przed takimi nieuczciwymi zachowaniami, które jednocześnie wzmacniają ich pozycję konkurencyjną w postępowaniu, konieczne jest umożliwienie zamawiającemu ich wyeliminowania. W przywołanym wyroku KIO izba wskazała, że zamawiający powinien powołać się na art. art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 1 który zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia zarówno oferty złożonych  w tym samym postępowaniu przez  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  ofertę  złożoną  oddzielnie  przez  jednego  z  tych wykonawców. W związku z takim kierunkiem interpretacja nie powinno budzić wątpliwości, że zamawiający powinien na również na podstawie przywołanej podstawy prawnej odrzucić oferty, złożone indywidualnie przez wykonawcę. Wszystko zdaje się by oczywiste, aż to momentu skrupulatnego zaznajomienia się z treścią art. 89 ust. 1 pkt 1Pzp. Dla przypomnienia wskazuje on, że:   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą;   Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest ona niezgodna z ustawą Pzp. Ale zarówno jedna oferta, jak i druga, trzecia no i piętnasta zasadniczo może by zgodna z ustawą, a jedynie czynność wykonawcy stanowiąca złożenie kilku ofert jest niezgodna z ustawą. Wskazana okoliczność powoduje, że pomimo, zachowania sprzecznego z ustawą nie istnieje możliwość odrzucenia oferty. Ocena oferty pod kątem jej zgodności z ustawą następuje w izolacji od innych ofert, a więc także i pozostałych ofert tego samego wykonawcy. W związki z okolicznością, że złożenie kilku ofert stanowi niezgodną z ustawą czynność wykonawcy, zamawiający instynktownie sięga do unormowań wskazujących przesłanki umożliwiające wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wśród licznych okoliczności zobowiązujących zamawiającego do wykluczenia wykonawcy próżno jednak szukać takiej, która mogłaby znaleźć zastosowanie w przywołanym stanie faktycznym. Jak się jednak zdaje, pomimo przeoczenia ustawodawcy istnieje, możliwość wyeliminowania nieuczciwego wykonawcy. Powracając bowiem do art. 89 ust. 1 należy zauważyć pkt 3, który wskazuje, że odrzuca się ofertę jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z kolei regulacje uznk, wskazują, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie...

Czytaj dalej
Praktyczne aspekty kryterium jakości w zamówieniach publicznych
Lut19

Praktyczne aspekty kryterium jakości w zamówieniach publicznych

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów Pzp (art. 91 ust. 2 Pzp) kryteriami oceny ofert  są  cena  albo  cena  i  inne  kryteria  odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  w szczególności,  jakość,  funkcjonalność,  parametry  techniczne,  aspekty  środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. Art. 91 ust. 2a ogranicza sposobność wykorzystywania tylko cenowego kryterium. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, kryterium  ceny może być zastosowane, jako jedyne kryterium oceny ofert,  jeżeli  przedmiot  zamówienia  jest  powszechnie  dostępny  oraz  ma  ustalone  standardy jakościowe,  z  zastrzeżeniem  art.  76  ust.  2  (licytacja  elektroniczna),  a  w  przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do  protokołu  postępowania,  w  jaki  sposób  zostały  uwzględnione  w  opisie  przedmiotu zamówienia koszty ponoszone na etapie korzystania z przedmiotu zamówienia.  Zgodnie  z  treścią  przywołanych  przepisów  dotychczas  szeroko  praktykowane posługiwanie się jednym kryterium jest możliwe zasadniczo tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia  jest  powszechnie  dostępny  oraz  ma  ustalone  standardy  jakościowe  a  nadto  w przypadku zamawiających należących  do grupy, jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu  przepisów  o  finansach  publicznych  oraz  innych  państwowych  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej konieczne jest wykazanie w załączniku do protokołu postępowania w jaki sposób w opisie przedmiotu uwzględniono nie tylko cenę nabycia ale także koszty eksploatacyjne czy też koszty utylizacji[1]. W świetle przywołanych rozwiązań normatywnych zamawiający może posłużyć się przy ocenie ofert, kryterium jakości co może przełożyć się na uzyskanie towarów cechujących się wysoką trwałością.Racjonalne  wydatkowania  środków  publicznych  przez  instytucje zamawiające zmusza do podjęcia próby poszukiwań  przez  nie  „złotego  środka”  pomiędzy  minimalnym wydatkowaniem środków a zapewnieniem wysokiej jakości przedmiotu zamówień. Stosowanie  kryterium  jakości  jest  kontrowersyjne  m.in. ze  względu  na  trudności w jednoznacznym jego zdefiniowaniu. Jakość jest pojęciem w dużej mierze dalece abstrakcyjnym, które wymaga określenia punktu odniesienia. Jakość jest terminem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania, głównie ze względu na swoją subiektywność. Problemy wynikają z następujących przesłanek[2]: ocena jakości jest uzależniona między innymi od doświadczenia, wiedzy, zapotrzebowania na wyrób, pojęcie jakość ulega przemianom na skutek rozwoju ludzkości i zachodzących przemian jakościowych, poziom świadomości pracowników i przełożonych oraz stopień wdrożenia koncepcji jakościowych w przedsiębiorstwie wpływają na ocenę jakości  i praktyczne podejście do jakości wyrobów,  wymagania klientów determinują poziom jakości wyrobów, jakość jest pojęciem wielowymiarowym i interdyscyplinarnym. Według słownika języka polskiego PWN, jakość to „wartość czegoś”, albo „istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych”[3].W ujęciu ekonomicznym jakość „jest to stopień zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy”, a te z kolei wynikają z jego potrzeb, dochodów i cen[4]. W obrębie zamówień publicznych największe znaczenie odgrywać jednak będzie tzw. jakość eksploatacyjna, inaczej nazywana jakością użytkową produktu, która „jest miarą satysfakcji, jakiej doznaje użytkownik w związku z jego posiadaniem i użytkowaniem”[5]. Rozważanie dotyczące pojęcia jakości bez wskazania...

Czytaj dalej