Wniosek o zabezpieczenie w skardze na orzeczenie KIO

Wydanie orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) nie wyczerpuje wszystkich środków ochrony prawnej przewidzianych przez przepisy Pzp. Na wyroki KIO oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. Wprowadzenie możliwości skierowania skargi do sądu było umotywowane koniecznością dostosowania krajowych regulacji do Dyrektywy Rady 89/665/EWG oraz Dyrektywy Rady 92/13/EWG. Oba ze wskazanych aktów wymagały, aby ostatecznie sprawę rozstrzygał niezawisły, zawodowy sąd, któremu przewodniczy osoba posiadająca kwalifikacje sędziowskie. Jednakże pomimo możliwości wniesienia przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również zamawiającego) skargi do sądu powszechnego w myśl art. 183 ust. 1 Pzp zamawiający po ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą. Sytuacja taka zasadniczo zaprzepaszcza możliwość zawarcia umowy przez wykonawcę, który wnosi skargę do Sądu Okręgowego. W przypadku wydania przez sąd powszechny korzystnego dla niego wyroku może jedynie dochodzić roszczenia odszkodowawczego.

Mechanizmem, który może pozwolić wykonawcy na uniknięcie takiej sytuacji jest złożenie wniosku o zabezpieczenie postępowania skargowego opartego na art. 730 kodeksu postępowania cywilnego.  Wniosek o zabezpieczenie postępowania skargowego może być wniesiony przed wszczęciem tego postępowania, w skardze albo w toku postępowania przed sądem okręgowym. We wniosku o udzielenie zabezpieczenia wykonawca może żądać, aby sąd zakazał zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozwiązanie takie będzie miało jednak charakter wyjątkowy dlatego podmiot wnioskujący powinien w jak najszerszym zakresie uargumentować dlaczego wniosek składa i uprawdopodobnić negatywne konsekwencje dla swojego interesu. Ze względu na unormowania Pzp umożliwiające zawarcie umowy po wydaniu orzeczenia przez KIO dokonanie przez sąd zabezpieczenia musi wynikać z wyjątkowych okoliczności. Konstrukcja taka ma umożliwiać szybkie zawieranie umów, jednakże utrudnia dochodzenie swoich roszczeń w drodze sądowej. Należy wskazać, że zgodnie z Sprawozdaniem Prezesa UZP z funkcjonowania rynku zamówień publicznych za 2014 roku sądy uchyliły lub zmieniły orzeczenia KIO w przypadku 21,33% spraw w których wniesiono skargę.

We wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy dokładnie określić, jakiego roszczenia dotyczy. Jeżeli uprawniony zgłasza żądanie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania powinien we wniosku dodatkowo zwięźle przedstawić najistotniejsze okoliczności sprawy, z której jego roszczenie wynika. Każdorazowo na wnioskodawcy ciąży ponadto obowiązek wskazania sposobu zabezpieczenia roszczenia (np. poprzez zakazanie zawarcia umowy). Na wnioskodawcy ciąży ponadto obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności, które uzasadniają jego wniosek. Chodzi tu o takie fakty, które uzasadniają samo żądanie udzielenia zabezpieczenia, a także ukazują, że w razie oddalenia wniosku uprawniony pozostanie bez ochrony prawnej i straci szansę na zaspokojenie.

 

prawnik Konrad Różowicz

Author: prawnik Konrad Różowicz

Konrad Różowicz Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosław Różowicz Doktorant Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Kancelaria została utworzona przez radcę prawnego Mirosława Różowicza absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kancelaria od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i innych klientów instytucjonalnych. Doświadczenie osób współpracujących z Kancelarią umożliwia świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Kancelaria może zaoferować klientom umiejętności i doświadczenie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę na temat leżący w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających indywidualnego i specjalistycznego podejścia. Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba