Dodatkowe ubezpieczenie podmiotu leczniczego

Od 1 stycznia 2016 roku na podmiocie leczniczym będzie spoczywał obowiązek posiadania dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, oprócz posiadanego już obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Definicja podmiotu leczniczego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szpital, jako podmiot leczniczy, jak również pracownicy służby zdrowia, tj. lekarze, a nawet pielęgniarki są zobowiązani zawrzeć obowiązkowe umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Definicja podmiotu leczniczego została zawarta w art. 2 pkt 5 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, dalej jako „Ustawa”), który wskazuje, że podmiotami wykonującymi działalność leczniczą są:

przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Mając na uwadze powyższą definicję zauważyć należy, iż za podmiot wykonujący działalność leczniczą uważa się jest także lekarza oraz pielęgniarkę wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową w formach określonych w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, tj.lekarze bądź pielęgniarki w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki: np. cywilnej bądź jawnej.

Umowa ubezpieczenia podmiotu leczniczego

Ustawodawca nakłada na w/w podmioty lecznicze obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w art. 25 Ustawy. Zatem, zgodnie z treścią § 1 tegoż artykułu podmioty lecznicze mają obowiązek zawrzeć:

    1.  umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; 
    2. umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159) obejmującą zdarzenia medyczne w rozumieniu tejże ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Powyższe oznacza, iż zakres ubezpieczenia podmiotów leczniczych jest dosyć szeroki, bowiem obejmuje on nie tylko zdarzenia medyczne zdefiniowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozpatrywane przez komisje do orzekania o zdarzeniach medycznych), ale również szkody wynikające z udzielaniem świadczeń zdrowotnych bądź niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego (roszczenia w tym zakresie są rozpatrywane na drodze postępowania sądowego).

Zaznaczyć w tym miejscu jednak należy, iż ustawą z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1290) w ustawie z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742 z późn. zm.) zmieniono art. 11 ust. 1–3 w ten sposób, że m.in. wskazano, iż przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 a-1 f Ustawy stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. To oznacza, że podmioty lecznicze dopiero od tejże daty będą musiały obowiązkowo zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych oprócz posiadanej już obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Warunki ubezpieczenia

Artykuł 25 Ustawy określa warunki ubezpieczenia, zgodnie z którymi suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia jest uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, przy czym wynosi nie mniej niż 300.000 zł (jest to kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności podmiotu leczniczego). Nadto, suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego wynosi nie mniej niż 1.000 zł.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Podsumowanie

Reasumując, istnienie systemu obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz udzielających świadczeń zdrowotnych pozwala zabezpieczyć interesy osób poszkodowanych w tego typu zdarzeniach. Roszczenia odszkodowawcze wynikające z błędów medycznych są zazwyczaj dosyć wysokie (w szczególności w zakresie wysokości dochodzonego zadośćuczynienia), zaśpostępowanie sądowego w tym zakresiesą zazwyczaj niezwykle skomplikowane. Wskazana w Ustawie obowiązkowa minimalna wysokość sumy ubezpieczenia gwarantuje poszkodowanemu prawo do dochodzenia świadczeń w przypadku wystąpienia błędu medycznego.

Jednakże, mając na względzie zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 roku, wydaje się, że dodatkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych jako osobna forma ubezpieczenia (obok umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) nie ma racjonalnego uzasadnienia, bowiem stanie się tylko i wyłącznie dodatkowym obciążeniem finansowym dla podmiotów leczniczych, pomimo, iż swym zakresem ubezpieczenia obejmować będzie podobne, a w niektórych sytuacjach takie same zdarzenia. Z perspektywy zaś firm ubezpieczeniowych, posiadanie przez podmioty lecznicze dwóch odrębnych ubezpieczeń, stanie się dodatkowym źródłem dochodu. Natomiast dla poszkodowanego dochodzącego roszczeń z tytułu błędu medycznego nie będzie to miało najmniejszego znaczenia.

Autor: Ilona świderska-Ćwik, aplikant radcowski, Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań

Author: Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań zajmuje się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Dzięki własnej Kancelarii Radców Prawnych sprawy odszkodowawcze prowadzimy kompleksowo, na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Dochodzenie na rzecz naszych Klientów należnych im świadczeń jest wiodącą specjalizacją Polskiego Centrum Odszkodowań. Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz wszelkim podmiotom, które ponoszą odpowiedzialność za określoną szkodę. Od Klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszych działań.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba