Kontrakt menadżerski

Pomimo, iż kontrakt menadżerski należy do specyficznych form zatrudnienia, nie został uregulowany w przepisach prawa pracy ani prawa cywilnego, jest więc zaliczany do kategorii umów nienazwanych. Oznacza to, że kontrakt ten nie podlega regulacjom części szczegółowej kodeksu cywilnego, a jedynie ograniczeniom wynikającym z zasady swobody umów.

Kontrakt menadżerki – istota

Istotą kontraktu menadżerskiego są zgodne oświadczenia woli dwóch stron, w których jedna strona (menadżer) zobowiązuje się do wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast druga strona (właściciel przedsiębiorstwa) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi menadżerskie.

Elementy istotne kontraktu menadżerskiego:

  • Przedmiot oraz cel umowy,
  • Prawa i obowiązki menadżera,
  • Wysokość wynagrodzenia menadżera, ewentualnie zasady jego ustalania,
  • Zakres odpowiedzialności menadżera,
  • Świadczenia dodatkowe przysługujące menadżerowi wraz z określeniem ich zakresu,
  • Zobowiązanie menadżera do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Fakultatywnie strony mogą zawrzeć w umowie klauzulę o zakazie konkurencji, obowiązującą na wypadek wygaśnięcia umowy. Zasadnicze różnice pomiędzy kontraktem menadżerskim a umową o pracę odnoszą się do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej menadżera oraz pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną podczas i w związku ze świadczeniem pracy jest ograniczona do wartości trzykrotności otrzymywanego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast odpowiedzialność menadżera jest nieograniczona, co oznacza, że menadżer może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą całym swoim majątkiem lub do jego określonej wartości (w zależności od tego, co strony postanowią w umowie). Ponadto menadżerowi co do zasady nie przysługują uprawnienia pracownicze przewidziane w kodeksie pracy (świadczenia chorobowe, urlop wypoczynkowy), chyba że strony kontraktu menadżerskiego postanowią inaczej.

W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że stosunek umowny wiążący strony będzie nie stosunkiem cywilnoprawnym lecz stosunkiem pracy (np. jeżeli menadżer otrzymuje od właściciela przedsiębiorstwa regularne instrukcje dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem czy sposobu wykonywania zadań).

W tej sytuacji menadżer będzie miał prawo żądać od drugiej strony zagwarantowania uprawnień przysługujących mu z tytułu nawiązania stosunku pracy (minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za nadgodziny, przestrzegania ustalonych norm czasu pracy).

Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne, wypadkowe) oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku ubezpieczeń społecznych, jeżeli występuje zbieg tytułów do ubezpieczenia (działalność gospodarcza, oraz kontrakt menadżerski zawarty poza ramami działalności gospodarczej), menadżer podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wyłącznie z tego tytułu, który powstał wcześniej.

Menadżer ma prawo wyboru tytułu ubezpieczenia, o ile z tytułu kontraktu menadżerskiego uzyskuje przychód podlegający oskładkowaniu o wartości równej co najmniej najniższej podstawie wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej.

Z kolei w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne, oskładkowaniu podlegają przychody ze wszystkich tytułów, co oznacza, że w przypadku kontraktu menadżerskiego zawartego w ramach działalności gospodarczej dochodzi do kumulacji podstaw ubezpieczenia.

radca prawny Marcin Borys

Author: radca prawny Marcin Borys

Marcin Borys - Radca Prawny z Kancelarii Prawnej SOHOSYNERGY ™ w Warszawie. www.kancelariagospodarcza.waw.pl www.e-krs.org.pl

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba