Korzyści z ochrony patentowej, czyli co przedsiębiorca wiedzieć powinien

Przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej w swojej działalności mają do czynienia z ochroną własności intelektualnej, nasuwa się pytanie – Jakie korzyści ochrona własności intelektualnej przynieść może mnie i mojej firmie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że własność przemysłowa otacza nas w życiu codziennym, wystarczy otworzyć lodówkę zobaczymy tam produkty oznaczone znakami towarowymi lub będące wzorami przemysłowymi np. masło, butelka. Myjemy się  gąbką, mydłem oznaczone są znakami towarowymi i są wzorami przemysłowymi. W garażu również spotkamy znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, patenty. Wychodzimy na ulice widzimy reklamy, budynki – to wszystko jest własnością przemysłową i intelektualną. Wszyscy mamy telefony komórkowe, ale czy wiemy że taki telefon jest jednocześnie objęty ochroną wynikającą z rejestracji znaku towarowego, wzoru przemysłowego i ochroną patentową ?

Nie wdając się w skomplikowane wywody na temat szeroko pojętej własności intelektualnej i przemysłowej, możemy powiedzieć, że gdy mówimy o własności intelektualnej i przemysłowej najczęściej myślimy o patentach, wzorach użytkowych oraz przemysłowych, znakach towarowych, projektach wynalazczych oraz utworach chronionych prawem autorskim.

Istotne dla przedsiębiorcy jest to, że każde z wyżej wymienionych praw  można wycenić ponieważ są to prawa o charakterze majątkowym np. prawo ochronne do znaku towarowego, prawo wynikające z rejestracji wzoru przemysłowego, patent, prawo ochronne na wzór uzytkowy.

Departament Rejestrów Urzędu Patentowego prowadzi księgę rejestrów dla objętych prawem ochronnym znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów przemysłowych  czy chronionych wzorów użytkowych i patentów. Księga rejestrowa prowadzona przez Urząd Patentowy pełni rolę, obrazowo ujmując, taką samą jak księga wieczysta dla nieruchomości – są tam wpisy m.in. dotyczące zastawów, udzielonych licencji lub sprzedaży.

Chronione znaki towarowe, wzory przemysłowe mogą być przedmiotem zastawu – przecież czynimy nakłady na marketing firmy, produktu czy usługi, mamy pewien udział w rynku – to prawa chronione w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego można wycenić, sprzedać, zastawić ,uczynić przedmiotem licencji czy aportu.

Chroniąc naszą własność intelektualną i przemysłową w Urzędzie Patentowym RP lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory przemysłowe)  w skrócie ang. OHIM, mamy monopol, inaczej mówiąc żaden podmiot nie może wprowadzić do obrotu produktu takiego samego lub podobnego w takim stopniu, że mógłby wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę usługi lub produktu, co do źródła pochodzenia.  Pomoc prawną w omawianym zakresie mogą nieść jedynie wyspecjalizowane kancelarie prawne, najlepiej kancelarie patentowe po przeprowadzeniu odpowiednich badań (prowadzonych najlepiej przed wprowadzeniem produktu na rynek) inaczej w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu naruszającego czyjeś prawa np. zarejestrowany znak towarowy czy wzór przemysłowy  (nawet taki, który nie jest w Polsce w obrocie, wystarczy ochrona w Urzędzie Patentowym RP lub OHIM) narażamy się na postępowanie sądowe. W obecnych czasach, kiedy deregulacja profesjonalnych pełnomocników zatacza coraz szersze kręgi, spotkać możemy kancelarie „od wszystkiego”, warto wiedzieć, że prawnicy też się specjalizują, a specjalistą w sprawach własności przemysłowej jest rzecznik patentowy (zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego, regulowanym również w krajach Unii Europejskiej i USA).

Reasumując, jeżeli wprowadzamy do obrotu produkt lub usługę – warto zainteresować się sprawami własności intelektualnej i przemysłowej, gdy przedsiębiorca wprowadza do obrotu produkt lub usługę ponosi koszty wprowadzenia do obrotu, koszty reklamy i promocji – powinien też zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne zwłaszcza, że nie poniesie z tytułu rejestracji w Urzędzie Patentowym wysokich kosztów (np. opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego w Polsce wynosić może  550 zł, wzoru przemysłowego 300 zł, ochrona we wszystkich krajach UE w związku z rejestracją w Urzędzie Harmonizacją Rynku Wewnętrznego znaku towarowego 900 Euro, natomiast rejestracją wzoru przemysłowego 350 Euro), zapewnia sobie jednak bezpieczeństwo prawne związane z objęciem ochroną, nazwijmy roboczo: „ochroną patentową”  swoich produktów lub usług. Ponadto, możliwość obciążenia zastawem, udzielenia licencji lub też łatwiejszą sprzedażą np. znaku tow. lub wzoru przemysłowego stwarza możliwość  szybszego rozwoju albo zmniejszenia ryzyka lub porażki rynkowej.

rzecznik patentowy Sławomir Nowicki

Author: rzecznik patentowy Sławomir Nowicki

IntellectPol jest kancelarią patentową i prawną oferującą profesjonalne usługi w zakresie własności przemysłowej oraz doradztwa prawnego gwarantując kompleksową obsługę prawną i patentową. W zależności od potrzeb zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin: inżynierów, prawników oraz rzeczników patentowych. Kancelaria Prawna IntelectPol łączy wiedzę techniczną i prawną specjalistów z różnych dziedzin nauki, współpracujących przy realizacji zleceń naszych klientów.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba