Prezent na święta – NOWE PRAWO KONSUMENCKIE

Nadchodzą święta, a wraz z nimi nowe prawo konsumenckie.

W dniu 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie nowa ustawa o prawie konsumenckim z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r.,poz. 827). Dlaczego taka zmiana? Wszystko zaczęło się w Unii Europejskiej. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów, a co za tym idzie Polska została zmuszona do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa i poza lokalem, w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych zawierania umów oraz odstępowania od nich.

Co przyniesie konsumentom 25 grudnia 2014 roku?

TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYDŁUŻY SIĘ

Przede wszystkim wydłuży się termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 dni do aż 14 dni. Oznacza to, że konsument, począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku, będzie miał 14 dni na sprawdzenie zakupionego towaru i ewentualny zwrot bez podania przyczyny. Mówiąc najprościej, konsument będzie miał 14 dni, aby rozmyślić się i zwrócić niechciany towar sprzedawcy bez ponoszenia żadnych konsekwencji z tego tytułu. W takiej sytuacji przydatny może być wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do nowej ustawy o prawach konsumenta i który bardzo łatwo można znaleźć w Internecie. Ale UWAGA!

Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, okres trwania tego uprawnienia wydłuża się i wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.

USTAWA REGULUJE KWESTIE KOSZTÓW W PRZYPADKU ZWROTU TOWARÓW ORAZ KWESTIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Nowe prawo konsumenckie stanowi, że to przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru. Konsumentowi przysługuje również prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi w takim przypadku także nie ponosi on dodatkowych kosztów.

Od powyższej zasady są jednak następujące wyjątki:

  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, w takiej sytuacji przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, np. jeżeli konsument wybrał droższą przesyłkę kurierską, zamiast tańszej przesyłki pocztowej, to przedsiębiorca nie musi mu zwracać różnicy między tymi dwoma rodzajami przesyłek;
  • Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru (czyli koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy), chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta (najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się z umową) o konieczności poniesienia tych kosztów;
  • W przypadku towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

ZAPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARU

Jak już zostało wspomniane powyżej, konsument będzie miał 14 dni na decyzję, czy pozostawia zakupiony towar, czy też odstępuje od umowy i zwraca go przedsiębiorcy. Powyższe prawo konsumenta powoduje, że może on obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Natomiast każdy konsument powinien pamiętać, iż nie może zakupionego towaru używać dowolnie, jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań i zamierza ją zwrócić. Konsument musi się liczyć z tym, iż w przypadku odstąpienia od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości używanego towaru.

NIE BĘDZIE DODATKOWYCH KOSZTÓW

Konsument przed zawarciem umowy powinien zostać wyraźnie poinformowany o wszelkich kosztach związanych ze sprzedażą towaru bądź usługi. Wszelkie dodatkowe opłaty, które poniósł konsument, a o których nie został poinformowany przed zawarciem umowy, przedsiębiorca będzie musiał zwrócić konsumentowi na jego żądanie.

REKLAMACJA – TO TY MASZ PRAWO WYBORU

W przypadku reklamacji towaru, konsument będzie miał prawo żądać od przedsiębiorcy:

  • naprawienia wady;
  • wymiany towaru na nowy;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna.

UWAGA!

Wybór żądania będzie należał do konsumenta.Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca może w granicach prawa nie uznać wyboru konsumenta i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Powyższe zależy od danego stanu faktycznego i trudno jest sformułować jakiekolwiek reguły. Czas sam dostarczy nam wielu przykładów.

Jak głosi jedna z zasad prawa rzymskiego, notabene umieszczona na filarze gmachu Sądu Najwyższego RP – „nieznajomość prawa szkodzi”. Warto więc być świadomym konsumentem i znać swoje prawa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił specjalną stronę internetową: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/, gdzie można znaleźć dokładne informacje dotyczące zmian w prawie konsumenckim, które zaczną obowiązywać już od 25 grudnia 2014 roku.

 

Autor: aplikant adwokacki Magdalena Skiba

KPRF Law Office

Author: KPRF Law Office

KPRF Law Office jest stabilnie rozwijającą się od 2003 roku kancelarią prawną świadczącą kompleksową obsługę prawną i biznesową na rzecz przedsiębiorców. Działania KPRF obejmują prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz sporów sądowych i arbitrażowych, a także postępowań windykacyjnych. KPRF Law Office jest naturalnym wyborem dla przedsiębiorstw, które oczekują zindywidualizowanego, wszechstronnego i efektywnego doradztwa za wynagrodzenie adekwatne do poziomu świadczonej usługi.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba