Przystąpienie do postępowania odwoławczego uregulowanego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują:

  • wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
  • organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z uprawnieniem do wniesienia środków ochrony prawnej pozostaje zagadanie przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku gruntownej nowelizacji 2 grudnia 2009 r.  odnoszącej się do zakresu regulacji środków odwoławczych, instytucja przystąpienia do odwołania w dużym stopniu została upodobniona do interwencji ubocznej znanej z kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z regulacją kodeksową interwenientem ubocznym jest osoba, która ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron. Art. 76 kpc określa, że może ona w każdym stanie sprawy aż do jej zamknięcia w drugiej instancji przystąpić do tej strony. Przesłanką prawną interwencji ubocznej wynikającą z regulacji kpc jest interes prawny. Podmiot wstępujący do sprawy, jako interwenient uboczny zgodnie z treścią art. 77 § 1 kpc winien zgłosić na piśmie przystąpienie wraz ze wskazaniem interesu prawnego oraz strony, do której przystępuje. Interwenient uboczny po przystąpieniu do sprawy ma prawo do dokonania wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu sprawy. Jednakże zgodnie z treścią art. 79 kpc nie mogą one mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której interwenient przystąpił.

Instytucja interwencji ubocznej, pokrótce przywołana we wstępie stanowiła wzór dla instytucji przystąpienia do postępowania odwoławczego uregulowanego w Pzp.  Jednakże, pomimo zbliżonej konstrukcji prawnej obu instytucji występują między nimi swoiste różnice wynikające z natury prawnej obu postępowań. Zgodnie z treścią  art. 185 ust 1 Pzp zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przekazanie kopii odwołania zamawiającemu służy także umożliwieniu wykonawcom przystąpienia do postępowania odwoławczego. Ustęp 2 art. 185 Pzp wskazuje na uprawnienie wykonawcy, który może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W związku ze wskazaną regulacją Pzp wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. Termin ten należy zaliczyć do grupy terminów zawitych. Termin zawity charakteryzuje się dużym rygorem prawnym, przejawiającym się w tym, że niepodjęcie określonej czynności przez uprawniony podmiot w okresie zakreślonym tym terminem, powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności. W związku z powyższym uchybienie terminu będzie skutkować odrzuceniem przystąpienia. Wskazany 3 dniowy termin stanowi pierwszy z aspektów odróżniający przystąpienie do postępowania odwoławczego od kodeksowej interwencji ubocznej. Ustanowienie niezwykle krótkiego terminu umotywowane jest postulatem szybkiego rozpatrywania spraw przez KIO, jednakże wymaga także szybkiego podjęcia decyzji przez podmiot uprawniony oraz dokonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przystąpienia, co stawia podmioty uprawnione w niekorzystnej sytuacji. Duże podmioty ograniczone są przez występujący, ze względu na złożony system organizacyjny, długi proces podejmowania decyzji, mniejsze podmioty ogranicza w dużej mierze brak wiedzy oraz ograniczone zasoby ludzkie posiadające stosowne umiejętności.

Przystąpienie musi zostać dokonywane w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Rozwiązanie takie pozostaje w zgodności z zasadą pisemności, która obowiązuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, także na etapie postępowania odwoławczego. Trafnie podnosi się w literaturze, że wprowadzenie możliwości załatwienia spraw w drodze elektronicznej, nie stanowi zaprzeczenia zasady pisemności ani jakościowej zmiany zasady pisemności, a jedynie dostosowuje ją do nowych warunków technicznych, zachowując jednak jej istotę. Rozwój nowych technologii sprzyjających szybkiemu porozumiewaniu się i wymianie informacji wymusza zmianę pojmowania formy pisemnej.

Interwencja uboczna powinna zawierać wskazanie strony, do której wykonawca przystępuje, oraz interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawca może, zatem dokonać przystąpienia bądź po stronie zamawiającego, bądź po stronie odwołującego. Żeby interwenient uboczny uzyskał status uczestnika postępowania odwoławczego, musi mieć interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść jednej ze stron. Ustawa nie wymaga jednak, jak w przypadku kodeksowej interwencji ubocznej, aby był to wyłącznie interes prawny, w związku, z czym uznać należy za wystarczający interes faktyczny, musi on jednak pozostawać w adekwatnym z związku z odwołaniem strony, do której interwenient przystępuje. W związku z okolicznością, iż odwołanie najczęściej wnosi wykonawca, którego oferta została odrzucona przez zamawiającego lub też nie została uznana za najkorzystniejszą w interesie wykonawcy, który wygrał przetarg jest utrzymanie korzystnego dla siebie rezultatu i oczywistym jest, że będzie on chciał uczestniczyć w postępowaniu odwoławczy. Z tego też powodu powinien on przystąpić do postępowania po stronie zamawiającego. W związku z treścią stosownych przepisów wykonawca może przystąpić także do postępowania po stronie odwołującego się wykonawcy w przypadku popierania zarzutów. Interes w przystąpieniu do postępowania odwoławczego interwenienta podlega badaniu przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej. Zarówno zamawiający, jak i odwołujący mogą zgłosić zarzut przeciw przystąpieniu interwenienta ubocznego.

Jak zostało wskazane w celu przystąpienia do postępowania odwoławczego, należy złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej.

prawnik Konrad Różowicz

Author: prawnik Konrad Różowicz

Konrad Różowicz Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosław Różowicz Doktorant Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Kancelaria została utworzona przez radcę prawnego Mirosława Różowicza absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kancelaria od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i innych klientów instytucjonalnych. Doświadczenie osób współpracujących z Kancelarią umożliwia świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Kancelaria może zaoferować klientom umiejętności i doświadczenie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę na temat leżący w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających indywidualnego i specjalistycznego podejścia. Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba