Instytucja zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
wrz22

Instytucja zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Generalną zasadą postępowania cywilnego jest ponoszenie kosztów sądowych przez strony postępowania. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci możliwości ubiegania się przez stronę postępowania o zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Instytucja ta jest formą pomocy udzielanej przez Skarb Państwa dla zabezpieczenia konstytucyjnego prawa do sądu osób najbiedniejszych, które samodzielnie nie byłyby w...

Read More