Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zagadnienie terminu zawierania umów została szczegółowo określona w art. 94 p.z.p.. Waga tych przepisów jest istotna ze względu na związanie stron, wynikiem przeprowadzonego postępowania. Ustawodawca w ust.1 art. 94 p.z.p. określił najwcześniejszy moment, w którym zamawiający może zawrzeć umowę, chyba, że wystąpią szczególne okoliczności wskazane w ust. 2.

Termin zawarcia umowy

Terminy te zostały uzależnione od zastosowanego trybu wyłonienia najkorzystniejszej oferty oraz sposobu zawiadamiania wykonawcy. Terminy są odpowiednio dłuższe w przypadku zawiadamiania wykonawców poprzez korespondencję pocztową, oraz krótsze przy wykorzystaniu korespondencji e-mail oraz faksu. Przesłanką skrócenia terminów w wypadku wykorzystania drugich metod są warunki techniczne, które pozwalają wykonawcy na szybsze zaznajomienie się z treścią zawiadomienia, zbędny jest czas przewidziany na dostarczenie informacji, gdyż adresat otrzymuje ją w czasie rzeczywistym.

Na uwadze należy mieć, iż przesłanie informacji w formie pisemnej nie daje gwarancji otrzymania jej w terminie. Mogą zaistnieć sytuacje, w których wykonawca dowiaduje się o wyniku postępowania po upływie terminu umożliwiającemu mu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej. Brak wniesienia odwołania spowoduje, sytuację, w której zamawiający zawrze umowę, co uniemożliwi wniesienie odwołania po tej czynności, nawet w przypadku, gdy wykonawca nie miał możliwości faktycznej skorzystania z tego środka.

W takim przypadku zastosowanie nie znajdą przepisy art. 182 ust. 3 p.z.p. gdyż nie dotyczy on czynności, o których obowiązkowo zawiadamia się wykonawców[1]. Istotny jest sposób obliczania terminów wyrażonych w dniach. Co do sposobu obliczania znajdą zastosowanie przepisy art.110 i nast. k.c. a jako zdarzenie rozpoczynające termin, p.z.p. wskazuje czynność przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a więc termin jest liczony od dnia nadania informacji, a nie otrzymania jej przez adresata.

Rozwiązanie to odbiega od reguły przyjętej przez k.c., gdzie znaczenie ma termin, w którym druga strona miała możliwość zapoznania się z treścią dokumentu. Różnica ta wynika ze swoistej metody zawierania umów, oraz sposobu wyłaniania kontrahenta. W przypadku nierównoczesnego wysłania powiadomienia do wszystkich wykonawców, ubiegających się o zamówienie, termin należy liczyć od dnia wysłania powiadomienia ostatniemu z nich.

Zawarcie umowy przed upływem odpowiedniego terminu, skutkować będzie jej unieważnieniem, jednakże tylko w sytuacji, gdy uniemożliwi to KIO rozpatrzenie odwołania, zanim umowa została zawarta (art. 146 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) . Zawarcie umowy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania, jednakże umowa zawarta przed upływem ustawowego terminu, lub wydaniem orzeczenia musi zostać unieważniona, jako zawarta przedwcześnie.

Wskazana sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 94 ust. 2 p.z.p.. Są to przede wszystkim okoliczności wskazujące na brak, w chwili zawierania umowy, innych wykonawców, którzy mogą skutecznie ubiegać się udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej termin ustawowy na zawarcie umowy nie musi być zachowany, nawet, gdy istnieje krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie, którym przysługują środki ochrony prawnej.

Zarówno zamawiający jak i wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania, zobowiązani są do zawarcia umowy, która finalizuje postępowanie. W przypadku uchylania się zamawiającego od spełnienie ciążącego na nim ustawowego obowiązku, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami dotyczącymi roszczenia o zawarcie umowy (art. 64, 702 i 703 k.c.) a ponadto stronie przysługuje możliwość żądania od zamawiającego zapłaty w wysokości podwójnego wadium (w przypadku, gdy było ono wymagane na etapie postępowania) albo naprawienia szkody na podstawie art. 704 § 2 k.c..

Jeżeli wybrany wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy zamawiającemu przysługuje roszczenie o zawarcie umowy wobec wybranego wykonawcy (art. 702 § 3 k.c.) może on także, według swojego uznania, podjąć decyzję o wybraniu oferty kolejnej. Jednakże zamawiającemu przysługuje wyłącznie roszczenie o zawarcie umowy, w sytuacji, gdy oferta wykonawcy uchylającego się od zawarcia umowy była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu oraz gdy cena pozostałych ofert przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie zdecyduje się jej podwyższyć.

W przypadku, gdy wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, wybór kolejnej oferty, nie jest poprzedzony ich ponowną oceną oraz dodatkowym postępowaniem, Ponadto zamawiający jest ograniczony w wyborze do ofert prawidłowo złożonych. Oznacza to, że zostaje wybrana oferta następna w kolejności. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 94 ust. 2 p.z.p. należy uznać, iż nie ma prawnych przeszkód, ponawianiu wskazanej procedury w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez kolejnego wykonawcę. Zamawiający powinien jednak w każdej sytuacji rozważyć efektywność takiego działania oraz ekonomiczną opłacalność, w porównaniu z dochodzeniem od wykonawcy obowiązku zawarcia umowy.

Istotne jest także zdefiniowanie pojęcia uchylania się, gdyż nie jest to pojęcie tożsame z każdą odmową zawarcia umowy. Za odmowę należy uznać każde oświadczeniem woli wyrażającym brak zgody. Będzie, więc występować także tam, gdzie wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, wskazując na występowanie przesłanek do jej unieważnienia. Natomiast za uchylanie się uznać należny kwalifikowaną postacią odmowy, a jej podstawowym elementem jest bezpodstawność takiego oświadczenia woli.

Uchylanie się jest świadomym działaniem lub zaniechaniem, zmierzające do bezpodstawnego nie zawarcia umowy[2].  Nie będzie, więc uchylaniem się każda odmowa zawarcia umowy. Każdorazowo przy dokonaniu kwalifikacji odmowy należy wziąć pod uwagę stan faktyczny. Odmowa z prawnie dopuszczalnych powodów takich jak niedopełnienie obowiązków przez drugą stronę nie będzie przesłanką do zobowiązania drugiej strony do zawarcia takiej umowy, bądź poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.


[1]W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Komentarz do art.94 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 2012, LEX.

[2] Wyrok SN z dnia 26 września 2001 r., IV CKN 461/00, LEX nr 52767.

prawnik Konrad Różowicz

Author: prawnik Konrad Różowicz

Konrad Różowicz Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosław Różowicz Doktorant Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Kancelaria została utworzona przez radcę prawnego Mirosława Różowicza absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kancelaria od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i innych klientów instytucjonalnych. Doświadczenie osób współpracujących z Kancelarią umożliwia świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Kancelaria może zaoferować klientom umiejętności i doświadczenie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę na temat leżący w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających indywidualnego i specjalistycznego podejścia. Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba