Termin zwrotu wadium

Celem wprowadzenia do p.z.p. instytucji wadium było zabezpieczenie interesu zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (wadium ma zabezpieczająco-rekompensujący charakter). Po jego zakończeniu, a więc po wyborze oferty najkorzystniejszej bądź unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie jednej z przesłanek wskazanych w art. 93 p.z.p., dysponowanie przez zamawiającego wadium staje się bezcelowe, dlatego zobowiązany jest on do jego zwrotu.  Materię zwrotu wadium w stosunku do przetargu nieograniczonego reguluje art. 46 p.z.p. Odesłanie do tego przepisu ustawodawca zawarł w: art. 53 (przetarg ograniczony), art. 60 (negocjacje z ogłoszeniem), art. 60e (dialog konkurencyjny), art. 64 (negocjacje bez ogłoszenia), art. 76 (licytacja elektroniczna), art. 101 (umowa ramowa) oraz art. 105 p.z.p. (dynamiczny system zakupów). Art. 46 p.z.p. jest regulacją kompletną i kompleksową – zawiera bowiem w sobie wszystkie przypadki zwrotu wadium.

Zwrot wadium powinien zostać dokonany faktycznie. W praktyce oznacza to konieczność dokonania przez zamawiającego przelewu wadium na rachunek bankowy wykonawcy lub przekazanie mu zwrotne oryginału dokumentu wadialnego. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wszystkim wykonawcom wadium, jednakże, nie wszystkim w jednakowym momencie.

Najwcześniej zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wadium wykonawcy który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert (art. 46 ust. 2 p.z.p.) Ażeby to nastąpiło, wykonawca musi złożyć zamawiającemu wniosek o zwrot wadium. Zamawiający powinien zwrócić wykonawcy wadium niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Ustawodawca nie określił wprost jak zamawiający powinien postąpić w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wniosku. Zważając na zasadę równego traktowania wykonawców, zasadne zdaje się w tym wypadku odwołanie się do reguły ogólnej, zgodnie z którą zamawiający zwraca wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej albo po unieważnieniu postępowania.

Pozostałym wykonawcom, zza wyjątkiem tego którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Należy jednocześnie zauważyć, że zamawiający nie zwróci wadium tym wykonawcom, jeżeli na podstawie p.z.p. nie będzie zobowiązany do jego zatrzymania  (art. 46 ust. 4a oraz 5 p.z.p.).

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a). Zastosowany przez ustawodawcę spójnik koniunkcji należy odczytywać jako konieczność ziszczenia się obu wskazanych okoliczności aby możliwe było zwrócenie wadium.

W tym samym momencie, a więc po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zwróci wadium w przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku wydania rozstrzygnięcia przez KIO. Wykonawcy takiemu już raz zostało zwrócone wadium, jednakże zwrot nastąpi ponownie gdyż zamawiający na podstawie art. 46 ust. 3 wezwał go do ponownego wniesienia wadium, w terminie przez siebie określonym.

Zamawiający zwraca wykonawcom wadium bez składania przez nich wniosków. Zatem nie jest wymagane żadne zachowanie wykonawców w tym zakresie. Jednakże w przypadku opóźniania się zamawiającego z zwrotem wadium zasadne przez podjęciem kroków prawnych zdaje się wezwanie zamawiającego do zwrotu.

WZÓR:

(miejscowość), dnia ……………….. 2016 r.

Zamawiający: ……………………………………

Wykonawca: ……………………………………..

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w związku z wybraniem jako oferty najkorzystniejszej oferty ………../ unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ……………….., wnoszę o zwrot wadium wniesionego w dniu ……………….. 2016 r. w formie …………………… .

(podpis)

Ustawodawca określając termin w jakim zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium, każdorazowo posłużył się pojęciem „niezwłocznie”. Pojęcie to nie wyznacza bezpośrednio określonego terminu np. trzy-, siedmio- czy dziesięciodniowego. Bez wątpienia zamawiający powinien zwrócić wadium bez zbędnej zwłoki, nie musi to jednak nastąpić natychmiast. Należy bowiem zauważyć, że pojęcie „natychmiast” oraz „niezwłocznie”, nie są tożsame (zob. Wyrok SN z 13.12.2006 r., sygn. akt II CSK 293/06). „Natychmiast” jest pojęciem używanym do określenia sytuacji, która ma nastąpić wcześniej niż „niezwłocznie”.

Zamawiający powinien zatem zwrócić wadium możliwe szybko, jednakże ustawodawca dopuścił by nastąpiło to w czasie pozwalającym, mu na dokonanie niezbędnych czynności technicznych związanych np. z wydaniem polecenia przelewu. „Niezwłocznym” nie będzie natomiast zwrot wadium, następujący po celowym odczekiwaniu, przez zamawiającego na upływ terminu na wniesienie środków odwoławczych lub wydanie orzeczenia przez KIO (Zob. Wyrok KIO z 16.03.2011 r., sygn. 424/11).

Jeżeli zamawiający nie zwróci niezwłocznie wykonawcy wadium temu drugiemu przysługuje roszczenie cywilnoprawne. Charakter roszczenia oraz brak wpływu zwrotu wadium na wynik postępowania o udzielenie zamówienia skutkują tym, że jego dochodzenie następuje przed sądami powszechnymi a nie na drodze postępowania przed KIO. Wykonawca musi pamiętać, o tym, że roszczenie to ulega przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

prawnik Konrad Różowicz

Author: prawnik Konrad Różowicz

Konrad Różowicz Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Mirosław Różowicz Doktorant Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Kancelaria została utworzona przez radcę prawnego Mirosława Różowicza absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kancelaria od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, spółdzielni i innych klientów instytucjonalnych. Doświadczenie osób współpracujących z Kancelarią umożliwia świadczenie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Kancelaria może zaoferować klientom umiejętności i doświadczenie profesjonalistów, posiadających szeroką wiedzę na temat leżący w zakresie świadczonej pomocy prawnej. Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających indywidualnego i specjalistycznego podejścia. Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba