Ubezpieczenia nieruchomości – OWU a odszkodowanie

Wykupując ubezpieczenia majątkowe Klient chciałby mieć pewność, iż w przypadku każdego zdarzenia dotykającego domu (mieszkania) przysługiwać mu oczywiście będzie odszkodowanie. Tymczasem wiele osób niestety nie jest świadomych, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia godzimy się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako „OWU”), będących  treścią zawartej umowy. Gdy przedłużamy raz zawartą umowę ubezpieczenia, musimy pamiętać, o OWU, które otrzymaliśmy przy zawieraniu pierwszej umowy i o tym, że w między czasie mogło ono ulec zmianie, a my przez każdorazowe przedłużenie umowy zgadzamy się na jego nową treść.

Jeśli chodzi o samą kwestię odszkodowania, to po pierwsze musimy pamiętać, iż ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej na jaką zawarliśmy umowę. Jeżeli więc szkoda wywołana pożarem wynosi przykładowo 300 tys. zł, a suma naszego ubezpieczenia wynosi 250 tys. zł, ubezpieczyciel wypłaci nam maksymalnie kwotę równoważną sumie ubezpieczenia. Wykupując polisę należy również zwrócić uwagę na zakres ochrony np. czy ubezpieczeniem objęte są przedmioty ruchome,  bądź wartościowe.

Kolejnym aspektem, który powinniśmy mieć na uwadze zawierając umowę ubezpieczenia jest formuła ubezpieczeniowa występująca w dwóch wariantach: odtworzeniowym albo rzeczywistym. Zgodnie z OWU jednego z czołowych ubezpieczycieli, wartością odtworzeniową dla domu, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, obiektów małej architektury jest wartość odpowiadająca kosztom budowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów. Natomiast wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne. Jednakże, w przypadku gdy nieruchomość przekroczy wskazany w OWU wiek, pomimo iż wykupiliśmy wariant odtworzeniowy, koszty materiałów koniecznych do odbudowy pomniejsza się o stopień technicznego zużycia. I tak w przypadku niektórych OWU wiek ten wynosi 50 lat, ale już w przypadku OWU innego z głównych ubezpieczycieli, nieruchomości jedynie do wieku 45 objęte są wartością odtworzeniową.

Należy pamiętać, iż w OWU zawarte się wyłączenia dzięki którym Ubezpieczyciel skutecznie może odmówić wypłaty odszkodowania. Większość OWU zobowiązuje ubezpieczonego do przestrzegania m. in. przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych, zastrzegając iż w przypadku niedopełnienia ciążących na ubezpieczonym obowiązków z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w całości lub części za szkodę powstałą z tego powodu, o ile niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m. in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Natomiast zgodnie z §34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, zaś od palenisk opalanych paliwem stałym innych niż paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz na 3 miesiące.” Tym samym warto jest dokonywać koniecznych przeglądów wszelkich przewodów kominowych, nie tylko w celu zapobieżenia ewentualnym pożarom, ale również celem wykazania, iż poszkodowany należycie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków.

Innym istotnym postanowieniem jest zobowiązanie ubezpieczonego, do użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w przypadku zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa. W przypadku gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w OWU, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Wykupując ubezpieczenie trzeba równie uważnie co z samą treścią umowy, zapoznać się z obowiązującym OWU, w celu poznania zarówno naszych praw jak i obowiązków. Należy również pamiętać o terminowym opłacaniu składek, bowiem zaniechanie opłacenia nawet jednej, może (po wcześniejszym wezwaniu nas przez ubezpieczyciela do jej zapłacenia), spowodować ustanie ochrony ubezpieczeniowej.

Autor: aplikant adwokacki Agata Toporkiewicz

 

Polskie Centrum Odszkodowań

Author: Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań zajmuje się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Dzięki własnej Kancelarii Radców Prawnych sprawy odszkodowawcze prowadzimy kompleksowo, na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Dochodzenie na rzecz naszych Klientów należnych im świadczeń jest wiodącą specjalizacją Polskiego Centrum Odszkodowań. Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz wszelkim podmiotom, które ponoszą odpowiedzialność za określoną szkodę. Od Klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszych działań.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba