Zagubiony bagaż, opóźniony lot – szybkie odszkodowanie czy urlopowy koszmar?

Zbliżający się okres wakacyjny to czas, kiedy większość z nas planuje urlop. Z badań CBOS wynika, że w ubiegłym roku, za granicą wypoczywało 18% ogółu Polaków, co stanowiło jedną trzecią wszystkich wyjeżdżających w celach wypoczynkowych.[1]Jako że część z nas, podczas urlopu, zapewne skorzysta z usług przewoźników lotniczych, warto więc znać ich podstawowe obowiązki w sytuacji, kiedy nieoczekiwanie nasz bagaż zostanie zagubiony bądź zniszczony, jak również w sytuacji opóźnienia naszego lotu bądź jego odwołania.

Zgubiony, zniszczony lub opóźniony bagaż

Obowiązki przewoźników lotniczych w sytuacji zagubienia, zniszczenia lub dostarczenia z opóźnieniem naszego bagażu reguluje tzw. Konwencja Montrealska czyli, Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235) podpisana 28 maja 1999 r. przez przedstawicieli 53 państw oraz ratyfikowana przez 86 państw.[2]

Warunkiem odpowiedzialności przewoźnika za bagaż zarejestrowany jest spowodowanie szkody przez zdarzenie, obejmujące wszystkie możliwe przyczyny szkody, zarówno gdy zaszły one zależnie, jak i niezależnie od woli przewoźnika lotniczego, niekoniecznie pozostające w związku z dokonywanym przelotem czy też eksploatacją samolotu, a wynikające np. z operacji załadunkowych.[3]Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie zniszczenia, utraty lub uszkodzenia przyjętego bagażu jedynie pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu nastąpiło na pokładzie statku powietrznego lub podczas jakiegokolwiek okresu, w którym przyjęty bagaż był pod opieką przewoźnika. Zauważyć należy, że momentem rozpoczęcia odpowiedzialności przewoźnika co do bagażu zarejestrowanego jest chwila jego zarejestrowania, czyli oddania go przewoźnikowi.

Warto zwrócić uwagę także, że przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, w takim zakresie w jakim szkoda wynikła w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. W przypadku bagażu nieprzyjętego, w tym rzeczy osobistych, przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda wynikła z jego błędu lub błędu jego pracowników lub agentów.

W razie opóźnienia, zniszczenia, zagubienia naszego bagażu odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do kwoty 1.000 SDR (Special DrawingRights – Specjalne prawa ciągnienia)na każdego pasażera (art. 22 ust. 2 tejże konwencji), co stanowi mniej więcej kwotę 5248,50 zł, po średnim kursie NBP z dnia 2 czerwca 2015 roku. Wyżej wspomniana kwota stanowi górną granicę odpowiedzialności przewoźnika w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wskazuje, że polski przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wysokości 1.131 SDR na każdego pasażera (co stanowi równowartość 5936,27 zł) w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu.

W sytuacji, kiedy nasz bagaż ulegnie zniszczeniu należy wypełnić tzw. protokół nieprawidłowości bagażowej. Ten dokument musimy załączyć do naszej reklamacji, a następnie skierować wszystko do przewoźnika. Mamy na to tylko 7 dni od momentu otrzymania uszkodzonego bagażu.Warto zwrócić uwagę, że w momencie gdy nasza reklamacja została rozpatrzona negatywnie, pozostają nam jeszcze dwa wyjścia, tj. zgłoszenie się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego bądź wniesienie powództwa do sądu.

Co interesujące,trudności spowodowane zagubieniem, zniszczeniem lub opóźnieniem bagaży stanowiły w 2006 r. w Europie problem numer jeden. Aż 29% wszystkich zapytań oraz 33% skarg i sporów związanych z podróżami lotniczymi dotyczyło właśnie sytuacji, kiedy to bagaż uległ zniszczeniu, zagubieniu bądź nie został dostarczony na czas. Jedna z brytyjskich linii lotniczych w 2006 r. nie dostarczyła na czas 1.300.000 sztuk bagażu, z czego 200.000 zostało prawdopodobnie bezpowrotnie zagubionych. Każdego roku na świecie ginie około 30.000.000 bagaży, prawie sześć na tysiąc[4].

Odwołany lub opóźniony lot na gruncie prawa unijnego

Zakres odpowiedzialność przewodnika został określony w Rozporządzeniu WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

Zatem, przewoźnik odpowiada za tzw. długie opóźnienia, tzn.:

 • dwie godziny lub więcej w przypadku rejsów do 1500 km;
 • trzy godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km;
 • cztery godziny lub więcej w przypadku wszystkich innych lotów[5].

W takiej sytuacji mamy prawo do posiłków i napoi w ilościach odpowiednich do czasu oczekiwania oraz do dwóch rozmów telefonicznych, a ponadto wysłania dwóch faksów lub dwóch maili. Gdy opóźnienie wynosi natomiast co najmniej pięć godzin, mamy prawo żądać zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką go kupiliśmy (w terminie siedmiu dni). Dalej, zauważyć należy, że w momencie, gdy czas naszego odlotu zostanie przesunięty na kolejny dzień, przysługuje nam zakwaterowanie oraz transport z lotniska do miejsca noclegu.

W sytuacji, gdy nasz lot zostanie odwołany mamy takie same prawa, jak pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład wbrew ich woli.

W sytuacji opóźnienia lotu, zgodnie z w/w rozporządzeniem (art. 7) przysługuje nam odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR w przypadku lotów na dystansie do 1500 km;
 • 400 EUR w przypadku lotów na terenie UE na dystansie powyżej 1500 km;
 • 400 EUR w przypadku lotów poza UE na dystansie w przedziale 1500–3500 km.

Odszkodowanie jednak nie przysługuje w przypadkach, gdy zostaliśmy poinformowani o:

 • odwołaniu lotu co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
 • odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do tygodnia przed planowanym odlotem i zaproponowanonam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym pierwotnie odlotem i dotarcie do miejsca docelowego co najwyżej cztery godziny po czasie planowanym pierwotnie;
 • odwołaniu lotu w okresie krótszym niż tydzień przed odlotem i zaproponowano nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie później niż godzinę przed planowanym pierwotnie odlotem i dotarcie do miejsca przeznaczenia najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Ponadto, odszkodowanie nie przysługuje, gdy przewoźnik udowodni, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Zauważyć należy, że ciężar dowodu spoczywa w tej sytuacji na przewoźniku.

W przypadku odwołania czy opóźnienia lotu, w sytuacji, gdy zostaniemy umieszczeni w klasie niższej niż ta, na którą wykupiliśmy bilet, przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu:

 • 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km;
 • 50% ceny biletu w przypadku lotów od 1500 do 3500 km;
 • 75% ceny biletu w przypadku lotów od 3500 km.[6]

Warto ponadto zwrócić uwagę, że na przewoźniku lotniczym ciąży obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach. Art. 12 w/w rozporządzenia wskazuje, że obsługujący przewoźnik lotniczy dba o to aby w punkcie odpraw pasażerów była umieszczona w miejscu widocznym dla pasażerów czytelna informacja zawierająca następujący tekst:

Jeżeli odmówiono Państwu przyjęcia na pokład lub Państwa lot został odwołany lub opóźniony o co najmniej dwie godziny, możecie Państwo poprosić obsługę na stanowisku odpraw lub w punkcie przyjęć pasażerów na pokład samolotu o tekst określający przysługujące Państwu prawa, w szczególności w odniesieniu do odszkodowania i należnej Państwu pomocy.”

Urlop powinien być czasem relaksu, odpoczynku. Z daleka od pracy i problemów powinniśmy się wyciszyć. Oczywiście, jak to w przypadku urlopu, wiele spraw może pójść nie po naszej myśli. Na szczęście, w przeciwieństwie do problemów wynikających z kiepskiej pogody czy spalonej skóry, za kłopoty z bagażem czy spóźnionym lotem możemy dochodzić swoich praw. Jeśli wakacje nie zaczęły się więc po naszej myśli,pamiętajmy co nam przysługuje. I korzystajmy z tego.

Autor: aplikant radcowski Ilona Świderska – Ćwik


[1] Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_016_15.PDF

[2]A.Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego,Oficyna 2010.

[3]Ibidem.

[4]A. Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego,Oficyna 2010.

[5]Ibidem.

[6]A.Konert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego,Oficyna 2010.

Polskie Centrum Odszkodowań

Author: Polskie Centrum Odszkodowań

Polskie Centrum Odszkodowań zajmuje się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Dzięki własnej Kancelarii Radców Prawnych sprawy odszkodowawcze prowadzimy kompleksowo, na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Dochodzenie na rzecz naszych Klientów należnych im świadczeń jest wiodącą specjalizacją Polskiego Centrum Odszkodowań. Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz wszelkim podmiotom, które ponoszą odpowiedzialność za określoną szkodę. Od Klientów nie pobieramy opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione jest od efektów naszych działań.

Share This Post On

1 Comment

 1. Przerabiałam to. „Do udowodnienia wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.)” Oczywiście, w domu mam specjalną szafę na rachunki za wszystkie rzeczy, które kupuję.

  Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba