Kontrakt menadżerski
Wrz22

Kontrakt menadżerski

Pomimo, iż kontrakt menadżerski należy do specyficznych form zatrudnienia, nie został uregulowany w przepisach prawa pracy ani prawa cywilnego, jest więc zaliczany do kategorii umów nienazwanych. Oznacza to, że kontrakt ten nie podlega regulacjom części szczegółowej kodeksu cywilnego, a jedynie ograniczeniom wynikającym z zasady swobody umów. Kontrakt menadżerki – istota Istotą kontraktu menadżerskiego są zgodne oświadczenia woli dwóch stron, w których jedna strona (menadżer) zobowiązuje się do wykonywania czynności zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast druga strona (właściciel przedsiębiorstwa) zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi menadżerskie. Elementy istotne kontraktu menadżerskiego: Przedmiot oraz cel umowy, Prawa i obowiązki menadżera, Wysokość wynagrodzenia menadżera, ewentualnie zasady jego ustalania, Zakres odpowiedzialności menadżera, Świadczenia dodatkowe przysługujące menadżerowi wraz z określeniem ich zakresu, Zobowiązanie menadżera do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Fakultatywnie strony mogą zawrzeć w umowie klauzulę o zakazie konkurencji, obowiązującą na wypadek wygaśnięcia umowy. Zasadnicze różnice pomiędzy kontraktem menadżerskim a umową o pracę odnoszą się do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej menadżera oraz pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną podczas i w związku ze świadczeniem pracy jest ograniczona do wartości trzykrotności otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Natomiast odpowiedzialność menadżera jest nieograniczona, co oznacza, że menadżer może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą całym swoim majątkiem lub do jego określonej wartości (w zależności od tego, co strony postanowią w umowie). Ponadto menadżerowi co do zasady nie przysługują uprawnienia pracownicze przewidziane w kodeksie pracy (świadczenia chorobowe, urlop wypoczynkowy), chyba że strony kontraktu menadżerskiego postanowią inaczej. W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że stosunek umowny wiążący strony będzie nie stosunkiem cywilnoprawnym lecz stosunkiem pracy (np. jeżeli menadżer otrzymuje od właściciela przedsiębiorstwa regularne instrukcje dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem czy sposobu wykonywania zadań). W tej sytuacji menadżer będzie miał prawo żądać od drugiej strony zagwarantowania uprawnień przysługujących mu z tytułu nawiązania stosunku pracy (minimalnego wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za nadgodziny, przestrzegania ustalonych norm czasu pracy). Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne, wypadkowe) oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku ubezpieczeń społecznych, jeżeli występuje zbieg tytułów do ubezpieczenia (działalność gospodarcza, oraz kontrakt menadżerski zawarty poza ramami działalności gospodarczej), menadżer podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego wyłącznie z tego tytułu, który powstał wcześniej. Menadżer ma prawo wyboru tytułu ubezpieczenia, o ile z tytułu kontraktu menadżerskiego uzyskuje przychód podlegający oskładkowaniu o wartości równej co najmniej najniższej podstawie wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej. Z kolei w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne, oskładkowaniu podlegają przychody ze wszystkich tytułów, co oznacza, że w przypadku kontraktu menadżerskiego zawartego w ramach działalności gospodarczej dochodzi do kumulacji podstaw...

Czytaj dalej
Zwróć uwagę na uprawnienia Prokurenta Samoistnego
Sty15

Zwróć uwagę na uprawnienia Prokurenta Samoistnego

Zazwyczaj sprawdzamy sposób reprezentacji spółki w rejestrze KRS uważając, że określa on w całości możliwe sposoby reprezentacji. Tymczasem należy zwrócić uwagę na możliwości prawne działania Prokurenta. W szczególności dotyczy to PROKURENTA SAMOISTNEGO który pomimo łącznej reprezentacji w sp. z o.o. może działać samodzielnie. Przykładowo, kiedy reprezentacja spółki jest dwuosobowa w ten sposób, że spółkę może reprezentować “dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem”, natomiast została ustanowiona Prokura Samoistna – Prokurent może skutecznie reprezentować spółkę albo łącznie z członkiem zarządu albo samodzielnie. Wynika to z faktu, że Prokurent może albo działać na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (w tym przypadku łącznie z członkiem zarządu) albo na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (samodzielnie). PROKURENT SAMOISTNY: * Działa łącznie z Członkiem Zarządu (zgodnie ze sposobem reprezentacji sp. z o.o.) * Działa samodzielnie (na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego) Podsumowanie: bardzo często zdarza się, że to członkowie zarządu sp. z o.o. są bardziej ograniczeni w działaniu (muszą działać dwuosobowo) niż prokurent samoistny. Informacja rozszerzona: Pojęcie prokury swoim zakresem mieści się w ramach instytucji pełnomocnictwa. W uproszczeniu można przyjąć, że każda prokura jest pełnomocnictwem, ale nie każde pełnomocnictwo jest prokurą. Zgodnie z kodeksem cywilnym prokurą jest pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ustanowienie oraz wygaśnięcie prokury podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, gdzie informacje dotyczące prokury zamieszczone są w Dziale II. Podstawowa różnica pomiędzy pełnomocnictwem, a prokurą polega na tym, iż zakres pełnomocnictwa może być określony dowolnie (w granicach przepisów prawa), natomiast zakres prokury jest ograniczony ustawowo i obejmuje wyłącznie pełnomocnictwo do podejmowania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa mocodawcy. Ponadto prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast w stosunku do pełnomocnictwa przepisy prawne nie przewidują podobnego ograniczenia. Prokura, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, może być samoistna lub łączna. Co jednak w sytuacji, kiedy w spółce kapitałowej, zgodnie z przepisami k.s.h. (art. 205, art. 373) do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu łącznie z prokurentem? Czy oznacza to ograniczenie prawa reprezentacji przysługującego prokurentowi samoistnemu? Otóż niekoniecznie. Zgodnie z dalszymi postanowieniami k.s.h., przepisy art. 205 i 373 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej ani nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. Prokurent samoistny może więc tutaj działać samodzielnie. Potwierdza to również orzecznictwo, np. wyrok SA w Katowicach z 17.05.2005 (I ACa...

Czytaj dalej