Kara umowna za porzucenie pracy przez kierowcę?

Temat dotyczący porzucania pracy przez kierowców zatrudnionych w firmach transportowych mimowolnie nasuwa na myśl pytanie czy pracodawca – właściciel firmy transportowej – może zabezpieczyć się przed stratami finansowymi związanymi z porzuceniem pracy przez zatrudnianego kierowcę, jeszcze przed ich realnym wystąpieniem? Innymi słowy czy zawierana z przyszłym pracownikiem umowa o pracę może zawierać zapis o karze umownej obowiązującej na wypadek porzucenia pracy przez pracownika?

Przepisy kodeksu pracy wprost nie zabraniają zastosowania konstrukcji kary umownej w treści umowy o pracę. Jednakże specyfika prawa pracy i obowiązująca w nim zasada uprzywilejowania pracownika narzucają konieczność interpretacji przepisów kodeksu na korzyść słabszej strony stosunku pracy. Oznacza to, że nałożenie na pracownika obowiązku zapłaty kary umownej w przypadku porzucenia przez niego pracy jest niedopuszczalne. Zawarcie w Kodeksie pracy przepisów o odpowiedzialności materialnej pracownika wskazuje ponadto, że kwestia dochodzenia roszczeń przez pracodawcę za poniesione z winy pracownika szkody majątkowe została wyczerpująco uregulowana i w tym zakresie przepis art. 300 k.p. dopuszczający zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy nie będzie miał racji bytu.

Sąd Najwyższy podziela powyższy pogląd. ponadto w wyroku z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt. II PK 103 /12 dopuścił również możliwości ustanowienia kary umownej jedynie na rzecz pracownika w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę naruszającego jej warunki.

Wobec powyższego właściciele firm transportowych borykający się z problemem nagłego porzucania pracy przez kierowców mogą dochodzić swoich praw jedynie po wystąpieniu szkody.

Uprzednie zabezpieczenie z tego tytułu roszczeń w umowie o pracę jest niedopuszczalne. Oznacza to trwający po stronie właścicieli firm transportowych stan niepewności co wiązać się może z upowszechnieniem praktyki stosowania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę, wprowadzających możliwość wprowadzenia zapisów o karze umownej na rzecz dającego zlecenie lub zamawiającego.

 Autor: aplikantka radcowska Katarzyna Ożóg

Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Author: Stanek & Kołodziej Kancelaria Radców Prawnych

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism sądowych (w tym pozwów, wniosków, apelacji, skarg jak również odpowiedzi na pisma), opiniowanie umów, regulaminów i dokumentów, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, oferujemy atrakcyjne pakiety obsługi prawnej. Udzielamy również doraźnej pomocy prawnej. W przypadku chęci podjęcia stałej współpracy, zachęcamy do umówienia terminu spotkania, kiedy wspólnie wybierzemy, najlepszą dla Państwa opcję.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

liczba