Zamówienia wspólne jako przykład kooperacji w zamówieniach publicznych
lis21

Zamówienia wspólne jako przykład kooperacji w zamówieniach publicznych

Podobnie jak wykonawcy łączą się w konsorcjum w celu zwiększenia swojej konkurencyjności, tak również zamawiający mogą wspólnie udzielać zamówień publicznych, uzyskując w zamian lepsze warunki cenowe i pozacenowe. Podjęcie takiego działania jest celowe m.in. ze względu na korzyści finansowe, jakie można uzyskać w przypadku zamawiania większej ilości dostaw, usług czy też robót budowlanych. Nie należy jednakże bagatelizować zwiększenia...

Read More
Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.
paź11

Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ukierunkowane jest na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą, w celu realizacji potrzeb zamawiającego, które powinny znaleźć odbicie w dokumentacji przetargowej. Podstawowym elementem składowym dokumentacji jest SIWZ w którym obligatoryjnie należy opisać kryteria, jakimi pokieruje się zamawiający podczas wyboru oferty (art. 36 Pzp). Do chwili obecnej zamawiający...

Read More
Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
lut24

Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zagadnienie terminu zawierania umów została szczegółowo określona w art. 94 p.z.p.. Waga tych przepisów jest istotna ze względu na związanie stron, wynikiem przeprowadzonego postępowania. Ustawodawca w ust.1 art. 94 p.z.p. określił najwcześniejszy moment, w którym zamawiający może zawrzeć umowę, chyba, że wystąpią szczególne okoliczności wskazane w ust. 2. Termin zawarcia umowy Terminy te zostały uzależnione od zastosowanego trybu...

Read More