Środki ochrony autorskich praw majątkowych
lis16

Środki ochrony autorskich praw majątkowych

W Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku przepisy dotyczące ochrony autorskich praw majątkowych zostały zamieszczone w rozdziale IX „Ochrona autorskich praw majątkowych”. Rozdział ten składa się z 2 artykułów: art. 79 i art. 80 (który jest artykułem zawierającym przepisy o charakterze proceduralnym). Środki ochrony autorskich praw majątkowych zostały wymienione w art. 79 tejże ustawy. Na samym...

Read More
Zasada swobody testowania jako podstawowa zasada prawa spadkowego
lis12

Zasada swobody testowania jako podstawowa zasada prawa spadkowego

Autonomia woli, rozumiana jako swoboda podmiotów w kształtowaniu stosunków cywilnoprawnych, stanowi fundamentalną zasadę prawa cywilnego[1]. Jednym z przejawów autonomii woli na gruncie prawa spadkowego jest zasada swobody testowania, która dotyczy uprawnienia testatora do rozrządzania swoim majątkiem mortis causa. Umożliwia on spadkodawcy odstępstwo od ustawowego porządku dziedziczenia i pozwala na dowolne ukształtowanie sytuacji...

Read More
Kapitały podstawowe i wkłady w spółce komandytowo – akcyjnej
lis07

Kapitały podstawowe i wkłady w spółce komandytowo – akcyjnej

Spółka komandytowo – akcyjna posiada dwa kapitały podstawowe, są nimi kapitał zakładowy i tzw. drugi kapitał podstawowy, niebędący kapitałem zakładowym spółki, pochodzący z wkładów komplementariuszy. O kapitale tym wspomina jedynie art. 132 § 1 k.s.h., określając go jako „inne fundusze”. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, kapitałem własnym zasilanym lub pokrywanym przez wkłady komplementariuszy nie jest kapitał...

Read More
Nieważność umowy międzynarodowej
maj19

Nieważność umowy międzynarodowej

Każdy  system prawny uzależnia ważność aktów prawnych od pewnego zespołu warunków. Prawo międzynarodowe wymaga, by decyzja państwa co do związania się umową została podjęta prawidłowo, a wyrażona rzeczywiście. Powinno się to odbyć swobodnie, przez kompetentne ograny i nie może być wynikiem błędu czy oszustwa. Z kolei rzeczywiste wyrażenie leży w rękach upełnomocnionego przedstawiciela, który winien także działać w sposób swobodny, jak...

Read More
Prawo do prywatności i jego ograniczenia wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia
maj16

Prawo do prywatności i jego ograniczenia wynikające z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w procesie leczenia

Każdemu człowiekowi przysługują dobra osobiste, a ich ochrona ma zapewnić możliwość samorealizacji istoty ludzkiej. Kodeks cywilny nie wymienia enumeratywnie tych dóbr, a zamieszczone w art. 23 k.c. wyliczenie ma charakter przykładowy. Pogląd o otwartym katalogu dóbr osobistych jest powszechnie akceptowany tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Nie oznacza to jednak, że dobra osobiste można swobodnie kreować na aktualne potrzeby....

Read More